Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 stycznia, 2017 Tytuł artykułu

Informacja Burmistrza Brzegu o nowych stawkach podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzeg

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje że na terenie miasta Brzegu od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości:

 

1)  od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82zł          od 1 m2 powierzchni;

b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi  płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,54zł od 1 ha powierzchni;

c)     pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-0,40 zł od 1 m2  powierzchni;

d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo  zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 2,98 zł od 1 m2 powierzchni,

2)           od budynków lub ich części :

a)     mieszkalnych –  0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – 22,00 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e)     pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)    od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Burmistrz Brzegu informuje także, że :

-nie uległ zmianie rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatków, opłaty skarbowej oraz opłaty targowej:  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0217 9900,

– nie uległy zmianie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej,

 

– w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Powyższy przepis wynika z wprowadzenia dodatkowego artykułu (art. 6 ust.11a)  do ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015r. Nr 1045 ),

 

– na terenie Gminy Brzeg obowiązują formularze podatkowe z ubiegłego roku. Formularze są dostępne w pokoju 202 B, na biurze podawczym Urzędu Miasta  oraz na stronie www.bip.brzeg.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: