Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 grudnia, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.12.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2015 r.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Informacja na temat ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego na 2016 rok.

7)      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza

(druk nr 1):

a)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b)      odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;

c)      odczytanie stanowiska Burmistrza Brzegu w sprawie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;

d)      dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu;

e)      głosowanie projektu uchwały budżetowej.

8)      Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),

9)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok (druk nr 3),

b)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 4),

c)      zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 5),

d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu                          (druk nr 6),

e)      ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów do ich potwierdzenia              (druk nr 7),

f)        zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu (druk nr 8),

g)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty należności zasądzonych z tytułu udzielonej bonifikaty na nabycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żeromskiego 4 w Brzegu (druk nr 9),

h)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu (druk nr 10),

i)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu (druk nr 11),

j)        rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu                               (druk nr 12),

10)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

11)  Wolne wnioski i informacje.

12)  Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: