Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 października, 2015 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Treść artykułu

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2113, poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia  25 września 2015 roku Rada Miejska Brzegu, uchwałą Nr XII/98/15, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej tj. ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granica miasta, od północnego wschodu magistralna linia kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granica miasta.

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzegu ul. Robotnicza 12 pokój nr 14B, 49-300 Brzeg.

Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: