Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 października, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.10.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2015 roku

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu i Burmistrza Brzegu o złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.

7)      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2014/15.

8)      Wnioski do budżetu Gminy na rok 2016.

9)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 1),

b)   wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg                            ( druk nr 2),

c)    zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( druk nr 3),

d)   szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe ( druk nr 4),

10)  Informacja z przebiegu prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych przy ul. Oławskiej.

11)  Wybory ławników na kadencję 2016-2019:

a)    przedstawienie opinii z prac zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników;

b)      wybór Komisji Skrutacyjnej;

c)      przyjęcie regulaminu głosowania;

d)      przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 5).

12)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

13)  Wolne wnioski i informacje.

14)  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Elżbieta Kużdżał

Nie zapomnij udostępnić: