Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 maja, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.05.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.04.2015.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu w kwestii działalności Komisji Przetargowej działającej przy Burmistrzu Brzegu w związku ze skarga złożoną w dniu 22.12.2014 roku przez Pana Ryszarda Dudzika.

7)      Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków w mieście( Informacja dotycząca ilości oraz tematyki spraw załatwianych przez mieszkańców Brzegu w 2014 roku oraz informacja o udzielonych w 2014 roku dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla mieszkańców Brzegu, w tym sposób promowania informacji o możliwościach uzyskania pomocy finansowej od Konserwatora Zabytków).

8)      Demografia i analiza problemów w placówkach oświatowych. Likwidacja barier architektonicznych.

9)      Działalność BCK i MBP- zatwierdzenie bilansów rocznych z rachunkiem wyników.

a)      Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu za 2014 rok ( druk nr 1),

b)      Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu ( druk nr 2),

10)  Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 3),

b)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu, ( druk nr 4),

c)      uchwalenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ( druk nr 5),

d)      zbycia nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej stanowiącej własność Gminy Brzeg, ( druk nr 6),

e)      powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych                ( druk nr 7),

f)        poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowania Ratunkowego”( druk nr 8),

11)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

12)  Wolne wnioski i informacje.

13)  Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: