Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 maja, 2015 Tytuł artykułu

Ważne: Oświadczenie zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać

Treść artykułu

 

 

 
Gać, dnia 15 maja 2015 r.
 
 
OŚWIADCZENIE
 
 
W związku z pojawiającymi się doniesieniami prasowymi i telewizyjnymi dotyczącymi zatrucia pracowników linii sortowniczej, Zarząd Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. (dalej ZGO Gać) pragnie odnieść się do powyższego oraz przedstawić rzeczywisty i aktualny stan sprawy.
 
Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. posiada status RIPOK w regionie wschodnim województwa dolnośląskiego i jako jedyny RIPOK w tym regionie przyjmuje w skali roku ok. 52 tys. odpadów komunalnych. Instalacja ZGO Gać znajduje się obecnie w końcowej fazie modernizacji i cieszy się opinią jednej z najnowocześniejszych instalacji tego rodzaju w Polsce.
 
W odniesieniu do przebiegu zdarzenia z dnia 14 maja 2015 r. ZGO Gać pragnie potwierdzić, że kilku pracowników linii sortowniczej w godzinach popołudniowych zgłosiło kierownikowi sortowni dolegliwości związane z podrażnieniem górnych dróg oddechowych. Niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji podjęto decyzję o tymczasowym zaprzestaniu pracy linii sortowniczej w celu ustalenia stanu zdrowia pozostałych pracowników oraz ustalenia przyczyn zgłaszanych dolegliwości zdrowotnych. Do badań zostały zgłoszone łącznie 32 osoby z pierwszej i drugiej zmiany. W związku z odmową przyjęcia pacjentów przez Szpital w Oławie badania zostały przeprowadzone w szpitalu w Brzegu. Po kilkugodzinnej obserwacji lekarze stwierdzili brak zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, w związku z czym zostali oni zwolnieni do domów.
 
Równolegle do działań zmierzających do ustalenia stanu zdrowia pracowników podjęte zostały działania w celu ustalenia przyczyn omawianego zdarzenia. Teren zakładu został zabezpieczony przez Państwową Straż Pożarną w Oławie (dalej „PSP w Oławie”). Po przeprowadzeniu gruntownych badań z udziałem służb ratownictwa chemicznego z Wrocławia i Wołowa, na terenie zakładu nie stwierdzono jakichkolwiek substancji toksycznych chemicznie, czy radiologicznie. Po zakończeniu badań około godziny 2.30 brak jakiegokolwiek zagrożenia został potwierdzone przez PSP w Oławie w protokole przekazania terenu zakładu, kategorycznie wykluczając zagrożenie siarkowodorem.
 
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy są prowadzone w zakładzie w sposób przemyślany i skuteczny, o czym świadczy brak podobnych zdarzeń w przeszłości. Pracownicy linii sortowniczej są wyposażeni w odzież ochronną, w tym dedykowane rękawice i maski. Ponadto, każde stanowisko pracy przy linii sortowniczej wyposażone jest w instalację wentylacji, co dzięki ciągłej cyrkulacji powietrza zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo pracy.
 
Pomimo wyposażenia instalacji w możliwe najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania oraz pomimo szybkiej reakcji wyspecjalizowanych służb, które nie wykryły zagrożenia na terenie zakładu, aktualnie praca linii sortowniczej jest zawieszona, a na prośbę ZGO Gać prowadzona jest w zakładzie specjalistyczna inspekcja inspektoratu sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy. Po zakończeniu inspekcji, jeżeli jej wynik nie przyniesie konieczności podejmowania dalszych szczegółowych działań praca linii sortowniczej zostanie przywrócona.
 
Zarząd ZGO Gać

 

 

Nie zapomnij udostępnić: