Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.04.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.03.2015.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Problem bezrobocia i możliwości przeciwdziałania ( z uwzględnieniem prac społeczno-użytecznych).

7)      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2014, wraz z oceną funkcjonowania tzw. „ uchwał śmieciowych”.

8)       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg za 2014 rok

9)      Ocena zasobów pomocy społecznej.

10)  Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych( organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje) za 2014 rok.

11)  Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 1),

b)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2),

c)      utworzenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg ( druk nr 3),

d)      warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych( druk nr 4),

e)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej ( druk nr 5),

f)        rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą uchwałą Nr V/19/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wniosku Pani Bożenny Toziczka o ponowne podjęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg i kolejno zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ul. Włościańskiej obejmującego m.in. działkę nr 551/19 w celu umożliwienia lokalizacji obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m².( druk nr 6),

g)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu ( druk nr 7),

h)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 8),

i)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu ( druk nr 9),

j)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu ( druk nr 10),

12)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

13)  Wolne wnioski i informacje.

14)  Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Paweł Korycki

 

Nie zapomnij udostępnić: