Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 sierpnia, 2016 Tytuł artykułu

Stypendium szkolne – świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Treść artykułu

Stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zapraszamy mieszkańców Brzegu do składania wniosków o stypendium szkolne
o charakterze socjalnym dla uczniów w nowym roku szkolnym 2016/2017
w terminie od 1 września do 15 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Brzegu ul. Robotnicza 12.

 

Zasady ubiegania się o stypendium szkolne

 1. Uprawnieni:
 • 1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • 2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • 3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • 4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto/ os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
 3. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 4. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeg.
 5. Stypendium nie przysługuje:
 • 1) dziecku realizującemu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
 • 2) uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Brzeg,
 • 3) uczniowi:
 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł w danym roku szkolnym,
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).
 3. Stypendium szkolne jest przyznawane na  wniosek:
 • 1) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • 2) pełnoletniego ucznia
 • 3) dyrektora szkoły
 • 4) stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
 1. Wzory wniosków oraz inne niezbędne dokumenty można pobrać w Biurze Oświaty pok.309 Urzędu Miasta w Brzegu lub ze strony internetowej: bip.brzeg.pl
 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.
 3. Załączniki do wniosku (odpowiednio do sytuacji ucznia):

Zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych   dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930),
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i o wysokości pobranego zasiłku netto,
 3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”)
 5. oświadczenia dot. wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego itd. otrzymanych z Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeg,
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 7. wyroki sądowe lub oświadczenie mówiące o wysokości alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 8. odcinek lub kserokopia odcinka renty/emerytury,
 9. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 10. zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji,
 11. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie zawierające informacje o wysokości:
 • przychodu
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • dochodów innych niż działalność gospodarcza,
 • odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji jw. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną.

 1. w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,
 2. inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.
 3. Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
 • 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. nauka języka obcego,
 • 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, a w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej
 • 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, zakupu strojów sportowych koniecznych do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych,
 • 4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust.5 ustaw o systemie oświaty.
 1. Stypendium może być realizowane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 2. Sposób udzielania stypendium szkolnego:
 • 1) stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w punkt 11 podpunkt 1) i 2) realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne bądź podmiotu świadczącego usługi przewozu lub zakwaterowania na podstawie oryginałów faktur lub rachunków
 • 2) stypendium szkolne w formach, o których mowa w punkcie 11 podpunkt 3) realizowane jest za pośrednictwem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.
 • 3) stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w kasie Urzędu Miasta
  w Brzegu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia niepełnoletniego lub na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pełnoletniego ucznia.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek   o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miasta w Brzegu  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeg.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);
 2. Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg;

 

Nie zapomnij udostępnić: