Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 grudnia, 2014 Tytuł artykułu

Współpraca w ramach Subregionu Brzeskiego

Treść artykułu

 

 

 
Gmina Brzeg – Lider – wraz z Partnerami, tj. Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Oława, Gminą Skarbimierz i Powiatem Brzeskim, wspólnie realizują projekt pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżetu Państwa. Dotacja przyznana została w wyniku Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2).
 
Główne cele wyznaczone do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to promowanie zintegrowanego i partnerskiego podejścia do planowania rozwoju subregionu brzeskiego oraz rozwiązywania jego problemów, a także upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym w subregionie brzeskim.
 
Do tej pory zostały opracowane dokumenty strategiczne dla rozwoju subregionu. Głównym z tych dokumentów jest Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014 -2020 z perspektywą do roku 2025. Dokumenty te definiują główne kierunki, w jakich podejmowane będą zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunki dla wzrostu gospodarczego w obszarze funkcjonalnym Brzegu. Zawarty w nich jest  też szczegółowy plan operacyjny w zakresie projektów o charakterze zintegrowanym, których realizacja ma bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego Subregionu.
 
Dla sprawniejszej realizacji celów i działań, w ramach projektu przewidziano także opracowanie dokumentacji technicznych dla części priorytetowych inwestycji na terenie całego subregionu. Zadania te podzielono na 2 obszary. Jeden z nich obejmuje inwestycje dotyczące spójnego systemu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej oraz zatrudnienia i rynku pracy. Drugi to zadania obejmujące rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej, kształtowania przestrzeni publicznych i zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi i wodnymi. Ze względu na krótki czas realizacji projektu – do końca czerwca 2015 – oraz ograniczone środki skupiono się na tych dokumentacjach, których opracowanie jest możliwe w ramach przyznanych środków finansowych oraz w terminie wyznaczonym umową o dofinansowanie. Część z przetargów została już ogłoszona. W trzech postępowaniach zostały otwarte oferty i trwa procedura ich oceny. W czwartym z ogłoszonych przetargów termin otwarcia ofert wyznaczono na połowę stycznia 2015. Kolejne przetargi zostaną ogłoszone wkrótce. Szczegółowe informacje o ogłaszanych przetargach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu w zakładce pn. Przetargi.

 

Nie zapomnij udostępnić: