Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 czerwca, 2014 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi.

Treść artykułu

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRZEGU
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia  30 maja 2014 roku Rada Miejska Brzegu, uchwałą Nr LIV/372/14, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi.

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz posumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzegu ul. Robotnicza 12 pokój nr 14B, 49-300 Brzeg.

Z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

Nie zapomnij udostępnić: