Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.06.2014 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

4)      Interpelacje i wnioski radnych.

5)      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok:

a)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu;

b)    dyskusja.

6)      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;

a)   przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;

b)   dyskusja;

c)    przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 rok ( druk nr 1),

d)   przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu

( druk nr 2)

7        Sprawozdania z działalności instytucji kulturalnych za pierwsze półrocze.

a)      zatwierdzenie bilansu rocznego z rachunkiem wyników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu ( druk nr 3),

b)      zatwierdzenie bilansu rocznego z rachunkiem wyników Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu  ( druk nr 4)

8        Podsumowanie osiągnięć sportowych w zakresie sukcesów ponadregionalnych przez szkoły podstawowe gimnazja, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz informacja dotycząca poszerzenia bazy sportowej w latach 2010 – 2014.

9         Stan realizacji inwestycji miejskich.

10     Omówienie działalności Związku Gminnego EKOGOK.

11     Realizacja inwestycji „System Gospodarki Odpadami Ślęza Oława”

12    Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok (druk nr 5),

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej                                                            (druk nr 6),

c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg                        (druk nr 7),

d) zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy ul. Błonie (druk nr 8),

e) opinii dotyczącej umorzenia spłaty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 9),

13    Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

14    Wolne wnioski i informacje.

15    Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Bożena Szczęsna

Nie zapomnij udostępnić: