Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2014 Tytuł artykułu

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu ul. Krakusa i granicą miasta, od północnego i południowego wschodu granicą miasta i od południowego zachodu linią brzegową rzeki Odry i ulicami: Krzyszowica i Rybacką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść artykułu

 

Brzeg, dnia 18 grudnia 2013r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu ul. Krakusa i granicą miasta, od północnego i południowego wschodu granicą miasta i od południowego zachodu linią brzegową rzeki Odry i ulicami: Krzyszowica i Rybacką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  Brzegu Uchwały Nr XLV/290/13 z dnia 25 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu ul. Krakusa i granicą miasta, od północnego i południowego wschodu granicą miasta i od południowego zachodu linią brzegową rzeki Odry i ulicami: Krzyszowica i Rybacką.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 17 stycznia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu ul. Krakusa i granicą miasta, od północnego i południowego wschodu granicą miasta i od południowego zachodu linią brzegową rzeki Odry i ulicami: Krzyszowica i Rybacką.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy w Urzędzie Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 17 stycznia 2014r., ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@brzeg.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                                                                                                                          z-ca Burmistrza
                                                                                                                                                                        Barbara Iwanowiec

Nie zapomnij udostępnić: