Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 maja, 2013 Tytuł artykułu

Związek Miast Polskich popiera Brzeg w sprawie niedofinansowania zadań zleconych przez Rząd. Przeczytaj stanowisko ZMP

Treść artykułu

 

 

 
Przedstawiamy projekt uchwały, jaka zostanie skierowana na Komisję Wspólną ZMP, projekt został przyjęty przez Zarząd ZMP:
 
Stanowisko
Związku Miast Polskich
w sprawie
niedofinansowania zadań zleconych
 
Na podstawie wniosków Zgromadzenia Ogólnego Związku, a także posiadanych danych z  wielu miast, Zarząd Związku przedkłada rządowi RP stanowisko w sprawie niezgodnego z  prawem finansowania przekazanych przez ustawy jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej. Rażąco niski poziom finansowania tych zadań powo-duje, że samorządy dofinansowują te zadania w skali około połowy rzeczywistych kosztów ich wykonywania.
Przepisy są w tej sprawie jednoznaczne:
1)          Art. 166 ust. 2 Konstytucji zezwala parlamentowi zlecenie JST wykonywania innych niż własne zadań publicznych, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, a art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji ustanawia zasadę adekwatności finansowania do zakresu przekazanych ustawami zadań.
2)          Art. 8 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż „gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań zleconych”,
3)          Art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST potwierdza, iż „JST wykonująca zadania zlecone z  zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań”.
Gminy i powiaty, zwracając uwagę na zbyt niskie dotacje, dały liczne dowody swej odpo-wiedzialności za państwo, realizując te zadania na poziomie zapewniającym obywatelom odpowiednią obsługę, dopłacając własne środki kosztem zadań własnych.
Jednak załamanie równowagi w systemie dochodów JST, spowodowane przez zmiany ustawowe, których skutki nie zostały zrekompensowane, musi przynieść zmianę naszego podejścia. Apele nie skutkują. Od 2008 roku rząd nie odpowiada na żadne postulaty samo-rządów, dotyczące naszych finansów.
W tej sytuacji popieramy te miasta, które – zmuszone sytuacją – dostosowują poziom wykonywania zadań zleconych do wysokości otrzymywanych dotacji, na przykład Brzeg. Jesteśmy gotowi bronić naszych miast członkowskich w sytuacjach konfliktowych. Będziemy udostępniać informacje o skutecznych działaniach tych miast, które wystąpiły do sądów z  roszczeniami o zwiększenie dotacji. Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi wystąpić z  pozwem zbiorowym.
 
Inowrocław, 17 maja 2013                                                                                                                      Za Zarząd
                                                                                                                                                                                      (-) Ryszard Grobelny
                                                                                                                                                                                            PREZES ZWIĄZKU
 
*Więcej o sprawie niedofinansowania zadań zleconych, gdzie przykładem jest Gmina Brzeg, której Burmistrz Brzegu, jako pierwszy, zwrócił uwagę na ten problem, podejmując debatę publiczną z Wojewodą Opolskim, Rządem RP, czytaj na specjalnej stronie internetowej, stworzonej przez Gminę Brzeg w celu zobrazowania wagi problemu:
 
www.zadaniazlecone.brzeg.pl
 
Fot. Logo Związku Miast Polskich-Związek Miast Polskich, Poznań 

 

Nie zapomnij udostępnić: