Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 marca, 2013 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dot. deratyzacji

Treść artykułu

 

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Miasta Brzegu
 
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji
odszczurzania na terenie Miasta Brzegu.
 
        Na podstawie § 11 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej Brzegu nr XXXVI/218/13 z dnia 18 stycznia   2013r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, Burmistrz Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia  w dniach od 1 do 15 kwietnia 2013r.
 
 1. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
 2. W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
 3. Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
 4. W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
        5.  Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej  dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
 1. W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej  akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w  obwieszczeniu.
 2. Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały  podlegają 
          odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
 1.   Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.
 
Burmistrz
Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: