Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 lutego, 2013 Tytuł artykułu

Oświadczenie w sprawie sprostowania wysłanego do "Gazety Brzeskiej"

Treść artykułu

W związku z publikacjami szkalującymi dobre imię Burmistrza Brzegu oraz pracowników Urzędu Miasta w styczniu zostało przesłane do "GB" sprostowanie dotyczące jednego z tekstów. Ponieważ redakcja w trybie przewidzianym prawem prasowym nie zajęła żadnego stanowiska w tej sprawie, czuję się w obowiązku przekazać publicznie tą informację. Dodam z ubolewaniem, iż wszelkie publikacje w „Gazecie Brzeskiej” dotyczące władz miasta lub pracowników UM są niestety pozbawione zachowania obiektywizmu przewidzianego w wymienionych wyżej regulacjach ustawowych. Ponieważ w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy redakcja „GB” nie zwracała się ani razu o udzielenie jakichkolwiek informacji oraz ustosunkowanie się do poruszanych przez nią kwestii, treści tam zawarte należy traktować jako zamieszczone z brakiem poszanowania zasad prawa prasowego, rzetelności dziennikarskiej oraz etyki cechującej zawody związane z mediami. Nie mając możliwości zaprezentowania stanowiska lub odniesienia się do treści poruszanych przez „GB” na jej łamach, publikujemy niniejsze pismo.

 

****************************************************************************************

 

Brzeg, dn. 17.01.2013 r.
 
RZP.0530.2/2013
 
Sz.P.
Bogdan Kościński
Redaktor Naczelny
„Gazety  Brzeskiej”
 
Na podstawie Ustawy z dnia 24 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984.5.24) domagam się zamieszczenia niniejszego sprostowania. Ma to związek z wydrukowaniem w Gazecie Brzeskiej nr 1 (655) z dnia 9 stycznia 2013 r. na stronie 6 listu autorstwa Adama Koziała.
 
Oto treść sprostowania:
Po raz kolejny zmuszony jestem korzystać z trybu sprostowania przewidzianego Prawem prasowym, ponieważ nikt z Gazety Brzeskiej nie zadał sobie trudu zwrócenia się do Urzędu Miasta Brzegu ani Burmistrza Brzegu o udzielenie informacji na temat tez i zarzutów, zawartych w liście autorstwa Adama Koziała. „Gazeta Brzeska” opublikowała dokument zawierający same nieprawdziwe informacje. List ten jest formą pomówienia i agresywnego szkalowania Burmistrza Brzegu, czego Pan Redaktor zdaje się mieć pełnią świadomość. Zgodnie z prawem, prasa ma szczególny obowiązek zachowania szeroko pojętej obiektywności na podstawie dostępnych informacji, w ramach konstytucyjnej zasady wolności mediów. Zasada ta jednak nie odnosi się do publikowania wszystkich agresywnych przekazów, w tym również pomówień. Zdaje Pan sobie doskonale sprawę, że tezy przedstawione w liście nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym, ponieważ wielokrotnie informowałem o stanowisku władz Brzegu jak i Urzędu Miasta w tych kwestiach. Publikowanie szlakujących, pozbawionych faktów i obraźliwych treści nie zwalnia Pana z odpowiedzialności za ich upowszechnianie. Szkoda, iż najstarszy tytuł prasowy ukazujący się na rynku sublokalnym, jakim jest „Gazeta Brzeska”, nie zachował w tej sprawie standardów przewidzianych prawem prasowym. Wystarczyło jedynie zwrócić się do Urzędu Miasta o informację, która zostałaby natychmiast i bezzwłocznie udzielona i przekazana redakcji „Gazety Brzeskiej”. Tego jednak nie uczyniono, ponieważ wybrano metodę szkalowania władz miasta. Z przykrością stwierdzam, że jest to kolejne już takie zachowanie ze strony „Gazety Brzeskiej”. 
 
Pozwolę sobie, w nawiązaniu do listu autorstwa Adama Koziała wyjaśnić, że Burmistrz Brzegu nie ma żadnego wpływu na wyniki osiągane przez sportowców i sportowców-amatorów, wymienionych w tym liście. Zarzucanie degradacji zespołów lub przypisywanie ich porażek sportowych Burmistrzowi Brzegu jest bezzasadnym i absurdalnym pomówieniem ze strony autora listu.
 
Władze Gminy Brzeg od lat wspierają sport i rekreację w mieście, przeznaczając na tą dziedzinę środki odpowiednie do aktualnych możliwości finansowych miasta. Dotacje dla klubów są tylko jedną z form pozyskiwania funduszy na działalność przez te podmioty. Forma przekazywania funduszy na ten cel jak i rozliczenie (w tym i sprawozdania) są corocznie publiczne prezentowane na forum Rady Miejskiej, natomiast wielkość przyznawanych dotacji publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeg.pl. Każdy zainteresowany może uzyskać niezbędne informacje również bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Brzegu, w Biurze Promocji, Kultury Sportu i Turystyki. W tym także sposobu rozliczenia dotacji przekazywanej na poszczególne kluby.
 
Reasumując, list autorstwa Adama Koziała przesyłany do mediów zawiera pomówienia pod adresem Burmistrza Brzegu, absurdalne stwierdzenia wynikające z niechęci i niewiedzy autora, a także nawoływanie do znieważenia funkcjonariusza publicznego, którym jest gospodarz miasta. Trudno zatem odnosić się lub też nawet dyskutować z tak wyjątkowo agresywnym przekazem.
 
Z poważaniem
 
Tomasz Dragan
Rzecznik UM w Brzegu
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: