Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 grudnia, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów i festiwali w 2013 roku

Treść artykułu

 

 

 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta Brzegu
Nr 1507/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRZEGU
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U.                                    z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz   Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Uchwała Nr XXXIV/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  23 listopada 2012 roku)
 
Burmistrz Miasta Brzegu
 
 
ogłasza otwarty konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców                    Gminy Miasta Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów i festiwali w 2013 roku
 
oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej
wymienionych  zadań: do 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych)
 
I. Wymogi oferty:
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                                      15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 
II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.                                                                                                                                                            prawidłowo wypełniony wniosek,
2.                                                                                                                                                            cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot,
3.                                                                                                                                                            terenem wykonania zadania przez podmiot jest Gmina Miasto Brzeg,
4.                                                                                                                                                            procentowy udział wnioskowanej dotacji na realizację zadania
          publicznego może wynieść: nie więcej niż 90% całkowitego kosztu       
          zadania
5.  aktualny wyciąg z rejestru,
6.        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,
7.        posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) lub potwierdzenia użyczenia, wydzierżawienia umożliwiającego realizację zadania.
 
III. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
                      a) koszty przejazdu,
                      b) honoraria,
                      c) oświetlenie,
                      d) nagłośnienie,
e)        punkty pomocy medycznej,
f)          zabezpieczenie p. pożarowe,
g)        sanitariaty,
h)      zapewnienia bezpieczeństwa osób,
i)            ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
j)            zakup nagród i materiałów,
k)      plakaty,
l)            zakwaterowanie i wyżywienie artystów,
m)  inne – niezbędne do wykonania zadania publicznego.
 
IV. Termin realizacji zadań: styczeń – grudzień 2013 roku. 
·              Oferty należy składać do 9 stycznia 2013 roku do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg  (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2013– realizacja zadania w zakresie……………………………”
·              Otwarcie ofert nastąpi   w dniu 11 stycznia 2013 roku o godz. 10.00.
·              Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl
 
V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2012 roku wynosiły 50.000 złotych.
 
 
VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Izabela Tkaczyk, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77  416 98 01.
 
VII. Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.
 
 
 
 
                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta
                                                                                                                                          (-) Wojciech Huczyński
 

 

Nie zapomnij udostępnić: