Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 grudnia, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. wynajmu kawiarni

Treść artykułu

 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu
zaprasza
  do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomi.
 
Przedmiot dzierżawy.
Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomi mieszczące się w obiekcie Krytej Pływalni w Brzegu przy ul Wrocławskiej 11 obejmujące: barek, zmywalnię, przygotowalnię, magazyn, korytarz, pokój personelu, w.c., przedsionek. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 49,0 m2 oraz część holu przeznaczonego na konsumpcję.
Warunki dzierżawy.
1.          Przewiduje się dzierżawę przedmiotu dzierżawy na okres 3 lat począwszy od 1 lutego 2013 r.
2.          Przekazanie pomieszczeń nastąpi 21 stycznia. W okresie do 28 lutego 2013 r. dzierżawca nieodpłatnie może korzystać z pomieszczeń w celu przystosowanie lokalu do swojej działalności.
3.          Jeżeli najemca rozpocznie działalność przed 1 marca2013 r. za okres ten będzie naliczony czynsz w wysokości proporcjonalnej do wykorzystanych dni w tym okresie.
4.          Najemca ponosi koszty wyposażenia baru w niezbędny sprzęt i urządzenia.
5.          Najemca zobowiązany jest do otwarcia swojej działalności najpóźniej od 1 marca 2013 r.
6.          Dopuszcza się złożenie wspólnej oferty kilku podmiotów pod warunkiem wskazania lidera, który będzie stroną umowy.
7.          Do zaoferowanej stawki czynszu doliczane będą opłaty za media:
– za ciepło od października do marca wg średniej stawki BPEC z 1 m2 ,
– za wodę i ścieki opłata zryczałtowana za 10 m3 miesięcznie,
– za energię elektryczną na podstawie wskazań podlicznika wg stawek dostawcy i dystrybutora  dla obiektu (refaktura).
Oferta.
Oferta musi zawierać
1.            Dane oferenta – nazwę firmy, dokładny adres siedziby, NIP, jeśli dotyczy to również numer w KRS.
2.            Oferta musi obejmować całość przedmiotu dzierżawy przez cały okres przewidziany w zaproszeniu.
3.            Oferta musi zawierać oferowaną stawkę za jeden miesiąc dzierżawy.
4.            Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Załączniki do oferty:
1.            Do oferty załączony musi być opis prowadzonej usługi oraz informacja o dotychczasowych doświadczeniach oferenta związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług gastronomicznych.
2.            Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków składania ofert.
3.            Zobowiązanie oferenta do związania się warunkami oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.            Kopia dokumentu rejestrowego.
5.            Oświadczenie o nadaniu numeru NIP lub kopię decyzji US o nadaniu NIP.
 
Składanie ofert i kryteria wyboru oferty:
1.            Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dzierżawa baru” w siedzibie MOSiR, ul. Sportowa 1 w Brzegu, 49-305 Brzeg do dnia 15.01.2013 r. do godz. 1200.
2.            Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej:
część jawna – otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOSiR Brzeg w dniu 15.01. 2013 r. o godz.1230
część niejawna- wybór oferty nastąpi do dnia 18.01.2013 r. w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.            Przy wyborze oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zaoferowane wynagrodzenie za dzierżawę lokalu, doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizowaniu usługi oraz atrakcyjność oferty.
4.            O wyniku postępowania konkursowego MOSiR Brzeg  poinformuje na stronie www.aquapark.brzeg.pl
5.            Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
6.          MOSiR Brzeg zawiadomi dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona w konkursie jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wówczas MOSiR Brzeg przestaje być związany obowiązkiem zawarcia umowy, a do podpisania umowy zostanie zaproszony wybrany w drugiej kolejności oferent.
7.          MOSiR Brzeg zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
8.          Wzór oferty dostępny jest w siedzibie MOSiR Brzeg, ul. Sportowa 1 lub na stronie www.aquapark.brzeg.pl .

 

Nie zapomnij udostępnić: