Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 listopada, 2012 Tytuł artykułu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzegu o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury

Treść artykułu

 

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 1390/2012
Burmistrza Miasta Brzegu
z dnia 15 listopada 2012 r.
 
w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),   art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),   Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) oraz § 5 pkt.2 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Unieważniam konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu wszczęty na podstawie Zarządzenia Nr 1321/2012 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 09 października 2012 roku oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego.
 
§ 2.
Powołanie Komisji Konkursowej, określenie treści ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.
 
§ 3.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Brzegu i siedzibie Brzeskiego Centrum Kultury, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brzeg.pl), stronie internetowej Gminy Miasto Brzeg (www.brzeg.pl) oraz doręcza się członkom Komisji i kandydatom, którzy złożyli oferty.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Biura Organizacyjno-Prawnego.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza
                                                                                                                                                          Z-ca Burmistrza
                                                                                                                                              (-) Stanisław Kowalczyk

 

Nie zapomnij udostępnić: