Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 września, 2012 Tytuł artykułu

Komunikaty w sprawie działalności USC w Brzegu

Treść artykułu

 

   

Szanowni Państwo!
 
Czy w Państwa samorządzie realizuje się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na które otrzymują Państwo dotacje w ramach Działu Administracja Publiczna, rozdz. 75011, urzędy wojewódzkie (sprawy USC i dowody osobiste oraz meldunki)?
 
Czy Wasza Gmina prowadzi szczegółową analizę kosztów na wykonanie tego zadania?
 
Czy dotacje w tym zakresie są wystarczające? Czy Wasza Gmina musi do nich dopłacać z własnego budżetu?
 
 
Wojciech Huczyński, Burmistrz Miasta Brzegu apeluje do wszystkich samorządów o liczenie kosztów wykonywania tzw. „zadań zleconych”, przynajmniej z ostatnich trzech lat.
 
Prosimy o przesyłanie tych informacji na adres zadaniazlecone@brzeg.pl, gdyż może jedynie dzięki takiej postawie będziemy mieli możliwość przedstawienia Ministrowi Finansów realnych danych dotyczących finansowania zadań zleconych, jak i zaproponowania algorytmu ich podziału, by niedługo nie obudzić się w sytuacji, w jakiej niedawno obudzili się Grecy, Hiszpanie czy Portugalczycy!!!
 
Na stronie www.zadaniazlecone.brzeg.pl przedstawiamy zestawienie dokumentów, korespondencji i wymiany poglądów z Opolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie niewystarczającego finansowania zadań zleconych dla gminy Brzeg.
 
Oto treść komunikatu Biura Prasowego Wojewody Opolskiego podpisanego przez Rzecznika Wojewody, Pana Jacka Szopińskiego do mediów w dniu 19.09.2012 r.:
W związku z kolejnymi informacjami o skróceniu czasu dostępu petentów do Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu i obarczaniem winą za ten stan Wojewody Opolskiego przesyłam kilka informacji w sprawie dotacji rządowych przekazywanych na zadania rządowe zlecone ustawami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
 
Wysokość dotacji jest proporcjonalna do liczby mieszkańców gminy i na tej podstawie dzielone są  pieniądze na wykonywanie zadań zleconych. Kryterium liczby mieszkańców i ilości spraw załatwianych przez Urząd Stanu Cywilnego jest w tej sytuacji jedyne i obiektywne. Każda gmina gospodaruje dotacją tak, aby jak najlepiej realizować zadania.
 
W roku 2010 – po interwencji burmistrza – kwota dotacji przekazywanej do gminy została przeliczona,   dokonano wówczas korekty w ramach środków będących w dyspozycji wojewody. Skutkowało to zwiększeniem dotacji dla Brzegu.
 
Po pismach burmistrza w 2011 i marcu 2012 wojewoda w wystąpieniu do Ministra Finansów zasygnalizował kwestię niedofinansowania dotacji celowych dla samorządów na realizację zadań zleconych. W dokumencie wojewoda jako szczególnie drażliwe wskazał zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i funkcjonowania urzędów stanu cywilnego. W tej sytuacji, w celu uniknięcia ew. wystąpień samorządów na drogę sądową dotacja na realizację zadań przekazywanych tzw. ustawami kompetencyjnymi powinna ulec zwiększeniu o kwotę ok. 15 mln zł w roku 2013 i odpowiednio w latach następnych.
 
Poniżej tabela z danymi – kwotami  dotacji celowej, jaką gminy otrzymają w 2012 r. z przeznaczeniem na zadania rządowe zlecone ustawami – rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych –  i ilość osób zatrudnionych w gminach wykonujących te zadania.
 

Lp.

Gmina

Liczba ludności (stan na dzień 30.06. 2009 r.)

Kwota dotacji celowej w zł

Ilość osób zatrudnionych na zadania zlecone

Kwota dotacji na utrzymanie 1 stanowiska pracy/miesiąc

1.

GŁUCHOŁAZY

25411

154616

6,3

2,045

2.

KĘDZIERZYN-KOŹLE

64816

392386

16,0

2,043

3.

KLUCZBORK

37798

212456

8,0

2,213

4.

KRAPKOWICE

24229

148256

6,8

1,816

5.

OPOLE

125992

690786

27,7

2,078

6.

PRUDNIK

29073

175106

7,0

2,074

7.

STRZELCE OPOLSKIE

32994

211106

9,0

1,954

8.

BRZEG

37608

230036

3,5

5,477

 
 
 
Tabela pokazuje, że Gmina Brzeg znacząco odstaje pod względem zatrudnienia osób realizujących zadania, a kwoty dotacji w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych w USC mocno odbiegają od kwot w pozostałych gminach. Te obiektywne dane pokazują, że sposób gospodarowania przez gminę Brzeg rządową dotacją odbiega od reszty gmin Opolszczyzny. Efektem takiego gospodarowania jest sytuacja, w której Brzeg jako jedyny ograniczył mieszkańcom dostęp do usług.
 
Sposób gospodarowania pieniędzmi jest domeną burmistrza, a wojewoda nie ma wpływu na sposób podziału pieniędzy z dotacji.   W opinii wojewody ograniczanie dostępu do usług – co jest precedensem w skali kraju – nie jest najlepszym sposobem dochodzenia swoich roszczeń, w szczególności dlatego, że wiąże się z poważną uciążliwością dla mieszkańców, wobec których administracja – zarówno rządowa jak i samorządowa – spełnia rolę służebną. Istnieje prawna droga dochodzenia takich roszczeń od Skarbu Państwa – w zgodzie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 
Oto odpowiedź Gminy Miasto Brzeg w tej sprawie, również skierowana do mediów oraz mieszkańców Gminy Miasto Brzeg:
 

Brzeg, dn. 20.09.2012 r.
 
RZP.0530.2012/27
 
 
 
Oświadczenie
w sprawie komunikatu
Rzecznika Prasowego Wojewody Opolskiego
 
W nawiązaniu do komunikatu prasowego rzecznika prasowego Wojewody Opolskiego – Jacka Szopińskiego, dotyczącego sytuacji w brzeskim Urzędzie Stanu Cywilnego i kolejnych ograniczeniach w dostępie mieszkańców do usług USC, informujemy, że zdecydowanie trudno jest prowadzić jakąkolwiek polemikę z przedstawicielami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy nie mają pojęcia na temat liczenia kosztów i funkcjonowania USC. W przedstawianej tabelce rzecznik prasowy Wojewody Opolskiego na podstawie swojego „widzimisię” wstawia dane i na tej podstawie manipuluje określeniem „sposób gospodarowania przez gminę Brzeg dotacją”. W ten sposób próbuje przedstawić mediom Gminę Miasto Brzeg w niekorzystnym świetle.
 
Nie są znane powody ustalenia „Ilości osób zatrudnionych na zadania zlecone” w wysokości 3,5 osób dla gminy Brzeg, kiedy obecnie są tylko 2 etaty (od tygodnia) oraz jeden za pieniądze Powiatowego Urzędu Pracy (trzy osoby), do niedawna były to 4,5 etaty (w tym jeden z PUP), czyli 5 osób, a jeszcze wcześniej w tym roku etatów tych było 6 (6 osób).
Jednakże ilość etatów nie ma nic wspólnego z faktyczną ilością osób obsługujących, ponieważ na jednym etacie może być zatrudnionych dwie, trzy lub nawet cztery osoby. Ale to dla rzecznika Wojewody jest nieważne (nie było wszak żadnego zapytania w tej sprawie skierowanego do Gminy Miasta Brzegu)! Tu chodzi jedynie o to, by zdyskredytować w opinii publicznej osobę pokazującą prawdę, bolesną, ale prawdę. Szczególnie, że w liczbie ludności rzecznik Wojewody Opolskiego wpisuje pod pozycją 8 (Brzeg) liczbę mieszkańców: 37608, podczas gdy – zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego – od 2010 roku Brzeg został zobowiązany również do obsługi mieszkańców gminy Skarbimierz (dodatkowe ponad 7200 mieszkańców). Być może rzecznik prasowy Wojewody porównuje etaty przeliczeniowe (pojęcie robocze Urzędu Wojewódzkiego) z etatami rzeczywistymi? Gdy uzyskamy taką informację, to przekażemy ją czytelnikom.
 
W komunikacie, o którym mowa powyżej widać nie tylko niezbyt wysoki poziom ekonomicznej wiedzy (posługiwanie się pojęciem „dotacja”, a nie „koszt” przy ocenie gospodarowania środkami finansowymi), ale i wątpliwą rzetelność rzecznika prasowego Wojewody Opolskiego, który te dane nazywa „obiektywnymi danymi”.
 
Pozwolę sobie przypomnieć Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, jego pracownikom oraz Wojewodzie Opolskiemu fragment ustawy o samorządzie gminnym.
„Art. 8.
1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.” (wytłuszczenie tekstu autora)
 
W komunikacie Biura Prasowego Wojewody Opolskiego z dnia 19.07.2012 roku napisano: „Zdaniem Wojewody dotacja w obecnym wymiarze zaspokaja podstawowe potrzeby.”, czyli należy przyjąć to, jako oświadczenie, że zleceniodawca zadań przekazuje środki w wysokości koniecznej do wykonywania zadań. Obecny komunikat rzecznika Wojewody głosi „Po pismach burmistrza w 2011 roku i marcu 2012 wojewoda w wystąpieniu do Ministra Finansów zasygnalizował kwestię niedofinansowania dotacji celowych dla samorządów na realizację zadań zleconych”.
W ostatnich dniach w wielu wywiadach mówił o tym problemie dyrektor gabinetu Wojewody – Szymon Ogłaza, np. (Nowa Trybuna Opolska z 14.09.2012 r) „Zdajemy sobie sprawę, że przekazywane dotacje nie są wystarczające, a gminy muszą do zadań zleconych dokładać – mówi Szymon Ogłaza, dyrektor gabinetu wojewody opolskiego. – Ale przypominam, że wojewoda jest tylko dystrybutorem pieniędzy otrzymywanych z Warszawy. I chciałbym zaznaczyć, że już w maju pisaliśmy do ministra finansów, sygnalizując, że przekazywane dotacje, m.in. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, są niewystarczające – dodaje dyrektor Ogłaza.”
To w końcu nasuwa się pytanie: dotacja wystarcza czy nie wystarcza?! Czy tu aby ktoś nie kręci? Zatem jeśli wystarcza, to dlaczego pisze się do Ministra o niedofinansowaniu i niewystarczających dotacjach? A jeśli nie wystarcza to, dlaczego w lipcu pisze się, że dotacja zaspokaja podstawowe potrzeby?
Nie ma się, co dziwić takiemu podejściu Wojewody Opolskiego do zasad ekonomii, kiedy w piśmie z dnia 27.08.2012 roku, twierdzi „… kwestia finansowania zadań rządowych zleconych gminom nie może mieć wpływu na obsługę klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu.”. W związku z takim stanowiskiem Wojewody Opolskiego, nie jest koniecznym przekazywanie jakichkolwiek środków, gdyż to nie ma wpływu na obsługę, a więc dzięki temu można rozwiązać kryzys finansów publicznych. Zakręćmy ten kurek z finansowaniem zadań zleconych, a może znajdą się dodatkowe środki na subwencje oświatowe i nagrody dla pracowników Urzędu Wojewódzkiego?
Jednakże nie ma co dyskutować z „widzimisię” urzędnika, który ocenia „sposób gospodarowania” przez gminę Brzeg na podstawie tego, co ktoś sobie „wymyślił” i to bez żadnych podstaw i analiz kosztowych. Przypomnę, że z informacji uzyskanych od Wojewody Opolskiego z dnia 24.08.2012 roku wynika jednoznacznie, „… że nie były liczone koszty faktycznie ponoszone przez gminy na wykonanie tych zadań.”
I tak, najprawdopodobniej co roku, powiela się błąd, licząc kwotę dotacji zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.04.2012 cytuję:
„Kwotę dotacji na 2012 rok na ww. zadania jak i pozostałe wydatki na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody skalkulowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie z dnia 06 kwietnia 2011 r. nr FS8/414/1-16/LMX/2011 w sprawie wstępnych kwot na 2012 r. dla województwa opolskiego, tj.
– wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, zostały utrzymane na poziomie ustawy budżetowej z 2011 r.,
– natomiast wydatki bieżące zostały zwiększone wskaźnikiem 3,8%.”
 
Od lat 10, od kiedy Burmistrzem Brzegu jest Wojciech Huczyński, nikt z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie oczekiwał prawdziwych danych, wynikających z realnych kosztów realizacji tych zadań. Ten właśnie błąd (a może nierealne liczby?) jest powielany i przenoszony na kolejne lata.
Kończąc, proponuję inną formę tabeli i wyliczeń rzecznikowi Wojewody. Dotyczy ona sposobu liczenia faktycznych kosztów (dane uzyskane w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu tego roku)
Gmina

Czy liczy koszty?

Gdy liczy to, ile dopłaca z własnych środków?

Jak liczono koszty?

Głuchołazy

Nie liczy

 

 

Kędzierzyn Koźle

Nie liczy

 

 

Kluczbork

Liczy

50%

Tylko koszty osobowe

Krapkowice

Liczy

40%

Koszty nieosobowe poziom 4000zł / rok

Opole

Nie liczy

 

 

Prudnik

Liczy

45%

Sami oszacowali ten poziom

Strzelce Opolskie

Nie liczy

 

 

Brzeg

Liczy

30% (obecnie)

Poziom kosztów nieosobowych to około 77000zł/rok
 
W załączeniu przedstawiam również dane zebrane z gmin całego województwa opolskiego. Może ktoś z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego coś zrozumie? Chociażby to, że kompletnie nie ma znaczenia wielkość dotacji i ilość etatów przeliczeniowych (pojęcie używane przez Urząd Wojewódzki), bo jaki etat można utrzymać wraz z kosztami funkcjonowania stanowiska pracy i innymi pochodnymi za 1900 – 2000 zł, tak jak pokazuje to rzecznik Wojewody? Nawet, jeśli to sam Wojewoda czy Minister tak zadekretował!
Burmistrz Wojciech Huczyński zdaje sobie sprawę, że zarówno strona rządowa, jak i strona samorządowa pełnią rolę służebną wobec społeczeństwa, ale odpowiedzialność za wydawanie środków ponosi Burmistrz, a rząd za przydzielone „środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań”. Z informacji uzyskanej od rzecznika Wojewody wynika, że rząd i jego przedstawiciel w województwie ma taki stosunek do służebnej roli, jaki wykazuje w kwotach dotacji, a nie w komunikatach dyskredytujących gminę Brzeg.
Konkludując, od 2010 roku Burmistrz Brzegu próbuje uświadomić ten problem Wojewodzie Opolskiemu, systematycznie ograniczając koszty wykonywania zleconych zadań rządowych. W tym roku „został przyparty do muru” i   może już jedynie ograniczać koszty osobowe. Dokumenty dotyczące tego tematu związane z próbą zainteresowania Wojewody Opolskiego problemem udostępnione są na stronie www.zadaniazlecone.brzeg.pl. Do dziś dnia nikt z Urzędu Wojewódzkiego nie zainteresował się tym problemem i nie zwrócił się do gmin o żadne faktyczne i wiarygodne dane dotyczące kosztów, a jedynie wciąż pojawiają się dziwne próby dyskredytowania osoby, która powiedziała, że „król jest nagi”.
Burmistrz Miasta Brzegu apeluje do wszystkich samorządów o liczenie kosztów wykonywania tzw. „zadań zleconych” z ostatnich trzech lat, przesyłanie ich na adres zadaniazlecone@brzeg.pl, gdyż może jedynie dzięki takiej postawie będziemy mieli możliwość przedstawienia Ministrowi Finansów realnych danych dotyczących finansowania zadań zleconych, jak i zaproponowania algorytmu ich podziału, by niedługo nie obudzić się w sytuacji, w jakiej niedawno obudzili się Grecy, Hiszpanie czy Portugalczycy. Jak widać z poziomu gminy Brzeg, jeśli chce się przedstawić rzetelne dane, to trzeba to zrobić ponad Wojewodą, przynajmniej opolskim.
 
 
Tomasz Dragan
Rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: