Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 września, 2012 Tytuł artykułu

Ważne dla petentów. Zmiana godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Treść artykułu

 

Brzeg dnia 11.09.2012 rok
INFORMACJA
 
W związku z brakiem pozytywnej reakcji (o problemie finansowym informowałem Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 19.03.2012 roku) na zwiększenie środków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu oraz brakiem prawnych możliwości finansowania tych zadań ze środków własnych gminy pracownicy
Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu będzie przyjmował interesantów od dnia 17.09.2012 roku do odwołania w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 12.00,
a sprawy rejestracji zgonów załatwiane są
od godziny 7.15 do godziny 15.15.
 
Za decyzję Wojewody Opolskiego oraz utrudnienia w uzyskiwaniu dokumentów serdecznie przepraszam.
Wojciech Huczyński
Burmistrz Miasta Brzegu
 
KOMUNIKAT
Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są tzw. „zadaniami zleconymi”. Ustawa i samorządzie gminnym stanowi:
„Art. 8.
1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.” (wytłuszczenie tekstu moje)
Organ administracji państwowej, jakim jest Wojewoda Opolski, rozpatrując skargę na Burmistrza Miasta Brzegu w związku z ograniczeniem czasu przyjmowania petentów w USC w Brzegu, stwierdził, że „… kwestia finansowania zadań rządowych zleconych gminom nie może mieć wpływu na obsługę klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu” i uznał skargę za zasadną. Nie wskazał przy tym żadnej podstawy prawnej ani merytorycznej,
Wojewoda Opolski stwierdził również, „że Burmistrz Miasta Brzegu nie powinien ograniczać czasu pracy Urzędu Stanu Cywilnego, a tym samym uniemożliwiać (utrudniać) klientom załatwienia ich spraw w zakresie spraw obywatelskich, zwłaszcza, że wykonuje on zadania rządowe zlecone gminom ustawami.” Niestety, ponownie brak jest podstawy prawnej takiego stwierdzenia.
Oświadczam, że nie mogę zgodzić się z tymi absurdalnymi stwierdzeniami. Nie znam żadnej osoby, oprócz organu Wojewody Opolskiego, która potrafi właściwie zorganizować pracę Biura czy Wydziału bez analizy finansowej i bez zapewnienia odpowiedniej ilości środków finansowych. W tym przypadku jest to obowiązkiem Wojewody Opolskiego, który twierdzi, że „Zdaniem Wojewody dotacja w obecnym wymiarze zaspokaja podstawowe potrzeby.”
W obecnej kryzysowej sytuacji w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu, spowodowanej przez Wojewodę Opolskiego, będę postępował zgodnie z prawem, rozsądkiem i sumieniem, nie ulegając irracjonalnym tezom organu, jakim jest organ Wojewody Opolskiego.
Skargi na Wojewodę Opolskiego, który doprowadził do takiej sytuacji, nie przejmując się faktycznymi kosztami funkcjonowania USC, proszę kierować do Pana Michała Boni, Ministra Cyfryzacji i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, e-mail: mac@mac.gov.pl albo do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, e-mail: kontakt@kprm.gov.pl.
Skargi na Burmistrza Miasta Brzegu proszę kierować do Pana Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewody Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, jednakże bez względu na sposób i wynik ich rozpatrywania, nie będę narażał siebie na odpowiedzialność prawną, a Gminy na uszczuplenie budżetu. W związku z powyższym oświadczam, że nie zmienię swojego postępowania.
 
Wojciech Huczyński
Burmistrz Miasta Brzegu
 
 

 

 
 
 
  Posłuchaj też informacji na www.radio.opole.pl

Oto wybrane z mediów i stanowiska Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowanego do mediów, cytaty ukazujące wagę problemu z finansowaniem USC:

 

  „…Zdaniem Wojewody dotacja w obecnym wymiarze zaspokaja podstawowe potrzeby. (…) Gmina Brzeg jest jedyną gminą w województwie, która zgłasza z tego tytułu pretensje i nie radzi sobie z wykorzystaniem tych pieniędzy. Ponadto przypominam, iż wojewoda na zadania zlecone otrzymuje (i dzieli między gminy) z ministerstwa tyle pieniędzy, ile otrzymuje. ”                                                       
Źródło: Stanowisko Wojewody Opolskiego do mediów z dnia 19 lipca 2012 r.
 
  „… Zdajemy sobie sprawę, że przekazywane dotacje nie są wystarczające, a gminy muszą do zadań zleconych dokładać – mówi Szymon Ogłaza, dyrektor gabinetu wojewody opolskiego.”
Źródło: Nowa Trybuna Opolska, wydanie z dnia 15-16 września 2012 nr 216 (5913), str. 2 i 3
 
 
„ – Mamy świadomość, że dotację mogą być niewystarczające i z wielu różnych gmin mamy o tym informacje, ale nie ma możliwości uzyskania większej ilości pieniędzy, bo tyle zostaje przekazane z budżetu – wyjaśnia dyrektor gabinetu wojewody Szymon Ogłaza”
Źródło: USC w Brzegu będzie pracować jeszcze krócej   – Radio Opole z dnia 11 września   2012 r.
 
  „….premier Donald Tusk i ministrowie rozdali nagrody swoim urzędnikom. W sumie przeznaczono na nie 19,8 miliona złotych (…)    Gdzie jak gdzie bowiem, ale w rządzie obowiązuje stara zasada: czy się stoi, czy się leży, praca, pensja i premia się należy”
Źródło: Internetowy portal informacyjny Onet.pl z dnia 13 września 2012 r.
 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: