Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 sierpnia, 2012 Tytuł artykułu

Miejski Ośrodek Sportu wynajmuje pomieszczenia w Aquaparku

Treść artykułu

 

 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu
zaprasza
do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii.

Przedmiot dzierżawy.
Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii mieszczące się w obiekcie Krytej Pływalni w Brzegu przy ul Wrocławskiej 11 obejmujące: barek, zmywalnię, przygotowalnię, magazyn, korytarz, pokój personelu, w.c., przedsionek. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 49,0 m2 oraz część holu przeznaczonego na konsumpcję.

Warunki dzierżawy.
1. Przewiduje się dzierżawę przedmiotu dzierżawy na okres 3 lat począwszy od 1 października 2012 r.
2. Przekazanie pomieszczeń nastąpi 10 września. W okresie do 30 września 2012 r. dzierżawca nieodpłatnie może korzystać z pomieszczeń w celu przystosowanie lokalu do swojej działalności.
3. Jeżeli najemca rozpocznie działalność przed 1 października 2012 r. za ten okres będzie naliczony czynsz w wysokości proporcjonalnej do wykorzystanych dni we wrześniu.
4. Najemca ponosi koszty wyposażenia baru w niezbędny sprzęt i urządzenia.
5. Najemca zobowiązany jest do otwarcia swojej działalności najpóźniej od 3 listopada 2012 r.
6. Dopuszcza się złożenie wspólnej oferty kilku podmiotów pod warunkiem wskazania lidera, który będzie stroną umowy.
7. Do zaoferowanej stawki czynszu doliczane będą opłaty za media:
– za ciepło od października do marca wg średniej stawki BPEC z 1 m2 ,
– za wodę i ścieki opłata zryczałtowana za 10 m3 miesięcznie,
– za energię elektryczną na podstawie wskazań podlicznika wg stawek dostawcy i dystrybutora  dla obiektu (refaktura).
Oferta
Oferta musi zawierać
1. Dane oferenta – nazwę firmy, dokładny adres siedziby, NIP, jeśli dotyczy to również numer w KRS.
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu dzierżawy przez cały okres przewidziany w zaproszeniu.
3. Oferta musi zawierać oferowaną stawkę za jeden miesiąc dzierżawy.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Załączniki do oferty:
1. Do oferty załączony musi być opis prowadzonej usługi oraz informacja o dotychczasowych doświadczeniach oferenta związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług gastronomicznych.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków składania ofert.
3. Zobowiązanie oferenta do związania się warunkami oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Kopia dokumentu rejestrowego.
5. Oświadczenie o nadaniu numeru NIP lub kopię decyzji US o nadaniu NIP.

Składanie ofert i kryteria wyboru oferty:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dzierżawa baru” w siedzibie MOSiR, ul. Sportowa 1 w Brzegu, 49-305 Brzeg do dnia 24.08.2012 r. do godz. 1200.
2.  Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej:
część jawna – otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOSiR Brzeg w dniu 24.08. 2012r. o godz.1230
część niejawna – wybór oferty nastąpi do dnia 31.08.2012r. w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Przy wyborze oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zaoferowane wynagrodzenie za dzierżawę lokalu, doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizowaniu usługi oraz atrakcyjność oferty.
4. O wyniku postępowania konkursowego MOSiR Brzeg  poinformuje na stronie www.aquapark.brzeg.pl
5.  Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
6. MOSiR Brzeg zawiadomi dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona w konkursie jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wówczas MOSiR Brzeg przestaje być związany obowiązkiem zawarcia umowy, a do podpisania umowy zostanie zaproszony wybrany w drugiej kolejności oferent.
7.  MOSiR Brzeg zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
8. Wzór oferty dostępny jest w siedzibie MOSiR Brzeg, ul. Sportowa 1 lub na stronie www.aquapark.brzeg.pl.

 

Nie zapomnij udostępnić: