Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 kwietnia, 2011 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 29 kwietnia 2011r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.04.2011 r. o godzinie 10:00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 04.03.2011 roku
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Prezentacja Studium – Ekonomicznego Systemu Komunikacyjnego Miasta Brzegu do roku 2035.
7) Informacja dotycząca stanu dróg, chodników i oświetlenia w mieście. Likwidacja barier architektonicznych.
8) Informacja na temat współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i działającymi na terenie miasta Brzegu w roku 2010 r.
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru Wysp Odrzańskich ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od północy Kanałem Odrzańskim, a od południa i zachodu wodami rzeki Odry (druk nr 1),
b) przyjęcia oświadczenia w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2)
c) zmian w budżecie miasta na 2011 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (druk nr 3),
d) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (druk nr 4),
e) określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg. (druk nr 5),
f) powołania składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Brzegu do spraw Statutu Brzegu (druk nr 6),
g) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 7),
h) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 10),
k) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 11),
l) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 12),
m) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu (druk nr 13),
10) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

 

Nie zapomnij udostępnić: