Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 marca, 2011 Tytuł artykułu

Obwieszczenie ws. odszczurzania

Treść artykułu

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Miasta Brzegu
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta Brzegu.

Na podstawie § 17 uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzegu z późn. zm., Burmistrz Miasta Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia w dniach od 1 do 15 kwietnia 2011r.

 1. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
 2. W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
 3. Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
 4. W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
 5. Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
 6. W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w obwieszczeniu.
 7. Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały podlegają
  odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
 8. Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: