Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lutego, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konkursie w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień

Treść artykułu

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ BURMISTRZA MIASTA BRZEGU

otwartego konkursu:

dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień:

zadanie 1:
zorganizowanie animacji lokalnej w formie streetworkingu dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

zadanie 2:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin i osób uzależnionych od alkoholu

zadanie 3:
zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez wspieranie działalności klubu abstynenta

Ogłoszenie o konkursach zamieszczone zostało w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej – bip.brzeg.pl
  2. w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Zastępca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia tel. (077) 404 71 35

Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia.

Burmistrz Miasta Brzegu
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: