Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 lutego, 2011 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE – DOTACJE NA IMPREZY KULTURALNE

Treść artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (Uchwała Nr VI/19/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 lutego 2011 roku)

Burmistrz Miasta Brzegu

ogłasza otwarte konkursy dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców z Gminy Miasta Brzegu prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji w 2011 roku zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów i festiwali 

oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej
wymienionych zadań: do 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

I. Wymogi oferty:
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. prawidłowo wypełniony wniosek,
2. cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot,
3. terenem wykonania zadania przez podmioty jest Gmina Miasto Brzeg,
4. aktualny wyciąg z rejestru,
5. statut,
6. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności,
7. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą ,
8. posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) lub potwierdzenia użyczenia, wydzierżawienia umożliwiającego realizację zadania,
9. liczbowe określenie skali działań realizacji zadania,
10. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

III. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
a) koszty przejazdu,
b) honoraria,
c) oświetlenie,
d) nagłośnienie,
e) punkty pomocy medycznej,
f) zabezpieczenie p.pożarowe,
g) sanitariaty,
h) zapewnienia bezpieczeństwa osób,
i) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
j) zakup nagród i materiałów,
k) plakaty,
l) zakwaterowanie i wyżywienie artystów,
m) inne – niezbędne do wykonania zadania publicznego.

IV. Termin realizacji zadań: 15.marzec – 31.sierpień 2011 roku.
• Oferty należy składać do 4 marca 2011 roku do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2011– realizacja zadania w zakresie……………………………”
• Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2011 roku o godz. 10.00.
• Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl

V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2010 roku wynosiły 70.000 złotych.

VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Izabela Tkaczyk, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77 416 98 45.

VII. Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Huczyński

Wzór ofery (w PDF): TUTAJ
Wzór oferty (w Word): TUTAJ

Nie zapomnij udostępnić: