Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2010 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 03.09.2010 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03.09.2010 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.06.2010 rok oraz 15.07.2010 rok.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Informacja na temat stanu bezrobocia w mieście.
7) Ocena wyników finansowych oraz funkcjonowania spółek miejskich za 2009 rok oraz ZNM.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2010 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 1 );
b) procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 2 );
c) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (druk nr 3 );
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu (druk nr 4 );
e) zmiany uchwały Nr XLV/348/05 w sprawie opłaty targowej (druk nr 5 );
f) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013 (druk nr 6 );
g) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta Brzegu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 7 );
h) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Kruszyńskiej (druk nr 8 );
i) odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Brzegu przy ulicy Poprzecznej 5 (druk nr 9 );
j) opinii dotyczącej zbycia udziałów w Miejskim Zarządzie Mienia Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu (druk nr 10 );
k) opinii dotyczącej zbycia udziałów w Zakładzie Higieny Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu (druk nr 11 );
l) zmiany uchwały Nr LIV/595/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Sukiennice 5, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 12 );
m) zmiany uchwały Nr LIV/596/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 3, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 13 );
n) zmiany uchwały Nr LVII/627/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Młynarska 5, dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 14 );
o) zmiany uchwały Nr LVII/628/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Ofiar Katynia 40, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 15 );
p) zmiany uchwały Nr LVIII/639/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Szkolna 17, dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 16 );
q) zmiany uchwały Nr LVIII/640/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Robotnicza 16, dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 17 );
r) zmiany uchwały Nr LVIII/641/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 33, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 18 );
s) zmiany uchwały Nr LVIII/642/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 9-11, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 19 );
9) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych,
10) Wolne wnioski i informacje,
11) Zamkniecie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: