Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 stycznia, 2010 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 28.01.2010 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.01.2010 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2009 rok
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok,
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2010 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 1 );
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok ( druk nr 2 ),
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg ( druk nr 3 ),
d) zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr LII/550/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców ( druk nr 4 ),
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym ( druk nr 5 ),
f) powołania Rady Programowej Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu ( druk nr 6 ),
g) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 7 ),
h) udzielenia Panu Rolandowi Fikusowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. „PW ELSERWIS”, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 8 ),
i) udzielenia Pani Barbarze Komorowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 9 ),
j) udzielenia przedsiębiorstwu państwowemu: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 10 ),
k) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Kępa Młyńska ( druk nr 11 ),
l) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Kępa Młyńska ( druk nr 12 ),
m) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 8a ( druk nr 13 ),
n) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzeg ( druk nr 14 ),
o) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzeg ( druk nr 15 ),
p) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzeg ( druk nr 16 ),
q) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzeg ( druk nr 17 ),
r) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzeg ( druk nr 18 ),
s) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzeg ( druk nr 19 ),
t) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich ( druk nr 20 )
8) Informacja z przygotowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) Informacja na temat złożonych wniosków w latach 2008-2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz stan ich realizacji,
10) Sprawozdanie Przewodniczącego RM z realizacji planu pracy Rady za rok poprzedni,
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych,
12) Wolne wnioski i informacje,
13) Zamkniecie obrad sesji.
Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: