Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 grudnia, 2009 Tytuł artykułu

Obwieszczenie dot. Programu ochrony środowiska

Treść artykułu

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4,5; art. 40, 41 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w dniach

od 10 grudnia 2009r. do 28 stycznia 2010r.

w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12 pok. 12 B
w godzinach od 7.15 do 15.15 wyłożone zostaną:
– projekt „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016”
– projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016”.
Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miasta www.brzeg.pl.

Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektów dokumentów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe uwagi i wnioski.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: