Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 listopada, 2009 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej – 27.11.09.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.11.2009 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2010 rok.
6) Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
a) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 1 )
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2009 rok (druk nr 2);
b) zmian w budżecie miasta na 2009r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok (druk nr 3);
c) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Brzeg na 2010 rok ( druk nr 4 ),
d) ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości ( druk nr 5 )
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym ( druk nr 6 )
f) nabycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego obejmującej działkę nr 236 położoną w Brzegu przy ul. Franciszka Krzyszowica ( druk nr 7 ),
g) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 8);
h) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg ( druk nr 9 ),
i) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzeg i odroczenia terminu spłaty pozostałej części wierzytelności ( druk nr 10 ),
j) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 ( druk nr 11 )
8) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski 

Materiały na sesję: http://bip.brzeg.pl/?id=1663

Nie zapomnij udostępnić: