Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 czerwca, 2009 Tytuł artykułu

Oświadczenie burmistrza dot. oświadczenia wójta Skarbimierza

Treść artykułu

Brzeg, dnia 18.06.2009 roku

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEG
WOJCIECHA HUCZYŃSKIEGO

W związku z oświadczeniem Wójta Gminy Skarbimierz pana Andrzeja Pulita przesłanym do Rady Miasta Brzeg oświadczam co następuje:
1. Pan Andrzej Pulit KŁAMIE twierdząc, że „Burmistrz Huczyński wypowiada się publicznie, że prowadzi rozmowy z radnymi Gminy Skarbimierz, na których ma wpływ i osoby te wywrą skuteczny wpływ na innych radnych, aby uzyskać większość do przyjęcia niekorzystnej uchwały.” Burmistrz Miasta Brzeg jedyne rozmowy prowadził z przewodniczącym Rady Gminy Skarbimierz panem Markiem Kołodziejem. Dwukrotnie dotyczyły one oświadczeń wójta Andrzeja Pulita, o tym, że radni gminy Skarbimierz odrzucili projekt Statutu Związku EKOGOK, co w konsekwencji okazało się nieprawdą czyli KŁAMSTWEM. W czasie pierwszej rozmowy prosiłem również przewodniczącego Rady Gminy, by umożliwił przedstawienie tego projektu uchwały jak i zamierzeń inwestycyjnych, gdyż wójt Andrzej Pulit nie chciał tego uczynić. Trzecia rozmowa dotyczyła kłamstw zawartych w piśmie Wójta Andrzeja Pulita do Rady Miasta Brzeg. W tej rozmowie telefonicznej Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz potwierdził, że nie mam na niego wpływu oraz, że nie domagałem się żadnych innych działań niż umożliwienie publicznej prezentacji projektu na sesji Rady Gminy Skarbimierz. Te ewidentne kłamstwa Wójta Andrzeja Pulita mają na celu świadome wprowadzenie w błąd opinii publicznej, jak i skłócenie społeczności gminy Skarbimierz i Miasta Brzeg.
2. KŁAMSTWEM jest również to, że Burmistrz Wojciech Huczyński nie udziela informacji radom i przedstawicielom związku. Ilekroć bowiem pada pytanie dotyczące tych spraw Burmistrz udziela rzetelnej informacji.
3. KŁAMSTWEM jest również oświadczenie, że przedstawiciele zgromadzenia podjęli uchwałę pomimo braku informacji co jest zawarte w projekcie gospodarki odpadami. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją będącą w siedzibie Związku EKOGOK, jak również czerpać informację od osób trzecich, ale wiarygodnych. Dlatego też zarzut nieodpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków przez członków Zgromadzenia Związku jest naganne i świadczy o sposobie dyskredytowania i rzucania niesłusznych oskarżeń na osoby mające zdanie odmienne niż wójt Andrzej Pulit.
4. Stwierdzenia Wójta Andrzeja Pulita „pogłębi zagrożenie ekologiczne i sanitarne”, „bez efektu ekologicznego”, „nieefektywną inwestycję”, itp. są opiniami i prywatnymi poglądami Wójta Andrzeja Pulita, pozbawionymi jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia. Eksperci jak i pozostali przedstawiciele mają odmienne oceny dotyczące proponowanych działań. Już niejednokrotnie okazało się bowiem, że Wójt Andrzej Pulit ma inne opinie na temat ekologii i ekonomiki niż pozostali członkowie. Na przykład dla Wójta Andrzeja Pulita, który kilkakrotnie prezentował swój pogląd na Zarządzie Związku, ekologiczne i ekonomiczne jest spalanie w zwykłych piecach odpadów plastikowych, twierdząc, iż sam tak czyni we własnym domu w Lipkach. Wójt Andrzej Pulit proponuje jedynie słuszną technologię produkcji „peletów” ze 100% dostarczanego odpadu i bez tworzenia jakiegokolwiek innego odpadu. . Niestety rozwiązanie to nie mogło, z oczywistych względów, zostać przyjęte przez Zarząd i Zgromadzenie Związku, gdyż istnieje jedynie w sferze „naukowych” rozważań Wójta Andrzej Pulita i jego znajomych, wywołując zdziwienie i uśmiech na twarzach specjalistów od przetwarzania odpadów. Należy wszakże dodać, że wszelkie przedkładane do dofinansowania projekty muszą spełniać ostre reżimy ekologiczne, sanitarne jak i muszą przynosić efekt ekologiczny i społeczny. I to wszystko zawiera opracowanie wykonane przez wykształconych specjalistów, których wiedzę i wnioski, nie wiadomo dlaczego, kwestionuje Wójt Andrzej Pulit, krytykując ich oceny.
5. Opinie Wójta Andrzeja Pulita dotyczące działania Burmistrza Miasta Brzeg „na niekorzyść mieszkańców Miasta” czy też ocena jego szkodliwych pomysłów, wynika z odmiennie rozumianego interesu Miasta Brzeg i jego mieszkańców. Przypomnieć należy, że np. w poprzedniej kadencji Wójt Andrzej Pulit podobno „dla dobra mieszkańców Miasta Brzeg” domagał się od gminy Miasto Brzeg płacenia nienależnych podatków dla gminy Skarbimierz. Wystawiał również nakazy płatnicze w związku z urojonymi przez siebie podatkami Miasta Brzeg. Również w tym samym czasie nałożył dwukrotnie karę grzywny (prywatnie) na Wojciecha Huczyńskiego za nieskładanie w imieniu gminy deklaracji podatkowych, próbując zmusić w ten sposób do czynności niezgodnych z prawem i szkodliwych dla Miasta Brzeg i jego mieszkańców. Należy podkreślić , że Wojciech Huczyński i gmina Miasto Brzeg wygrała te sprawy sądowe, a gmina Skarbimierz poniosła konsekwencje takiego działania Wójta Andrzeja Pulita, płacąc odsetki w wysokości wynikające z postanowienia sądu. W dniu 17.06.2009 roku na Zarządzie Związku EKOGOK Wójt Andrzej Pulit w zasadzie sam spuentował swoje postępowanie oraz stosunek do porządku prawnego w naszym państwie stwierdzając, że w tej sprawie i tak on ma rację, lecz gmina miasto Brzeg jedynie dzięki dobrym kancelariom wygrywa sprawy w sądach.
Należy również przypomnieć, że to wójt Andrzej Pulit jako przedstawiciel gminy Skarbimierz, składa publiczne deklaracje, a potem się z nich wycofuje wprowadzając w błąd gminę miasto Brzeg, jego mieszkańców, ale i opinię publiczną. Wystarczy tu podać przypadek Związku INWESTKOM, przy którego zakładaniu radni Miasta Brzeg uwierzyli w szczerość deklaracji i intencji gminy Skarbimierz. Należy przypomnieć publiczne deklaracje wójta Andrzeja Pulita dotyczące budowy lotniska w Skarbimierzu i lotów osobowych do Londynu na zakupy za 10 marek niemieckich, fabrykę samochodów, które miały kosztować 5000 Euro, itp.
Miasto Brzeg nie chce, ani nie ingeruje w stosunki pomiędzy władzą wykonawczą i uchwałodawczą gminy Skarbimierz i nie wpływa na decyzje jakichkolwiek radnych tej gminy i nie ma ochoty publicznie oceniać zasadności inwestycji, jak np. kotłownia na osiedlu Skarbimierz. Jednakże Wójt Andrzej Pulit kierując pismo jedynie do Rady Miasta Brzeg ewidentnie próbuje wpłynąć na postępowanie tych radnych Miasta Brzeg, którzy tak jak i on interes Miasta postrzegają w zasadzie „im gorzej dla Miasta Brzeg tym lepiej dla nich”.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego Wójt Andrzej Pulit tak postępuje atakując jedynie Burmistrza Miasta Brzeg, kiedy pozostałe gminy jak i ich wójtowie są w takiej samej sytuacji jak Brzeg. A chodzi tu o gminę Miasto Oława, gminę wiejską Oława czy też Lubsza.
Kilkanaście lat temu, kiedy podejmowano decyzję o budowie składowiska odpadów istniały dwie poważne propozycje lokujące to składowisko w okolicach wsi Brzezina oraz w okolicach wsi Gać. Wójt Andrzej Pulit swoim działaniem doprowadził do odrzucenia propozycji lokalizacji składowiska w okolicach wsi Brzezina. Dlatego też składowisko ulokowano na terenie wsi Gać. Wobec powyższego wieś Gać otrzymała od Związku inwestycje za ponad 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy), a rokrocznie na konto gminy wiejskiej Oława trafia obecnie około 1.000.000 zł. Te pieniądze mogły trafić do gminy Skarbimierz i do wsi Brzezina gdyby była inna decyzja Wójta Andrzeja Pulita. Ale tak wyglądała i wygląda dbałość o interes gminy przez Wójta. Dzisiaj widać, że całe zamieszanie wywołane przez Wójta Andrzeja Pulita służy do odwrócenia uwagi od jego działań sprzed kilkunastu lat, i próby wywalczenia jakichkolwiek pieniędzy dla gminy Skarbimierz. W dniu 17.06.2009 roku wójt Andrzej Pulit zaproponował bowiem podpisanie umowy pomiędzy Związkiem EKOGOK i gminą Skarbimierz w której Związek przeznaczałby corocznie co najmniej 60% składki płaconej przez gminę Skarbimierz na rzecz inwestycji w gminie Skarbimierz. Według oświadczenia Wójta Andrzeja Pulita wówczas zarówno on jak i Rada Gminy Skarbimierz zaakceptuje działania Związku, czyli, z tego należy wnosić, wówczas znikną wszystkie przeszkody dotyczące zagrożeń ekologicznych, sanitarnych, efektów ekologicznych i efektywności inwestycji. Niestety taka propozycja jest propozycją, w której to mieszkańcy gminy Miasto Brzeg ponosiliby dodatkowe obciążenia i w sposób uprzywilejowany traktowana byłaby gmina Skarbimierz. Niestety taka propozycja może być jedynie zaakceptowana gdy wszystkie gminy uzyskają ten sam przywilej, gdyż inaczej godzi to w zasady współżycia społecznego. Przypomnieć należy, że obecnie gmina miasto Brzeg ponosi największe koszty utrzymania Związku w stosunku do odprowadzanych odpadów. I to według Wójta Andrzeja Pulita jest zgodne z interesem Miasta Brzeg. Z tym jednak nie zgadza się Burmistrz Miasta Brzeg, który jak już wielokrotnie pokazał będzie walczył o właściwy interes Miasta Brzeg i jego mieszkańców.

Wojciech Huczyński
Burmistrz Miasta Brzeg

Nie zapomnij udostępnić: