Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2009 Tytuł artykułu

Obwieszczenie

Treść artykułu

          Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4,5; art. 40, 41 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w dniach

 
od 5 stycznia do 15 lutego 2009r.
 

w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12 pok. 12 B

w godzinach od 7.15 do 15.15 wyłożone zostaną:

– projekt „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Brzegu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”

– projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta Brzegu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”.

Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miasta www.brzeg.pl.

 

        Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że w dniu 20 stycznia 2009r. w Małej Sali Stropowej Ratusza Miejskiego w Brzegu w godzinach 11.00- 14.00 będzie możliwość spotkania z autorami przedmiotowych opracowań.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.  

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektów dokumentów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe uwagi i wnioski.

Adresy pod którymi mogą być składane wnioski do opracowań:
albeko@poczta.fm
urbanistyka@brzeg.pl

Aktualizacja PGO
Prognoza oddziaływania

Z up. Burmistrza
 Z-ca Burmistrza

   Artur Kotara
 
 
Nie zapomnij udostępnić: