Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 grudnia, 2008 Tytuł artykułu

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej – 30 grudnia br.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.12.2008 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2008r., 20.11.2008r., 28.11.2008r. i 3.12.2008r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza (druk nr 1):
a) odczytanie opinii:
– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– związków zawodowych
o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;
b) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
c) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
d) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu;
e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 2);
b) zmian w budżecie miasta na 2008 rok (druk nr 3, 4, 5, 6, 7);
c) zmiany uchwały Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg (druk nr 8);
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 9);
e) zmiany uchwały Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2008r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników oraz dla zasłużonych trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (druk nr 10);
f) zmiany uchwały Nr XXXI/258/08 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych przez Unię Europejską (druk nr 11);
g) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (druk nr 12);
h) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Korfantego 24 (druk nr 13);
i) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Bohaterów Westerplatte (druk nr 14);
j) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Dzierżonia 6 (druk nr 15);
k) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Dzierżonia 32-32a (druk nr 16);
l) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Dzierżonia 26 (druk nr 17);
m) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 18, 19);
n) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 20, 21);
o) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Brzeg na lata 2008-2013 (druk nr 22);
p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu (druk nr 23).
8) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski 

Projekty uchwał: http://bip.brzeg.pl/?id=1495

Nie zapomnij udostępnić: