Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 grudnia, 2008 Tytuł artykułu

INFORMACJA BURMIISTRZA MIASTA BRZEGU

Treść artykułu

Informuję, że na podstawie zapisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystąpiono do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Brzegu. Autorem przedmiotowego opracowania będzie ALBEKO s.c. z Opola.
Projekt przedmiotowego opracowania będzie udostępniony mieszkańcom naszego miasta, celem składania uwag i wniosków.
Terminy wyłożenia projektu Prognozy Oddziaływania Aktualizacji Planu oraz formy składania uwag i wniosków zostaną wskazane w odrębnym Obwieszczeniu.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Artur Kotara

Nie zapomnij udostępnić: