Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2007 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej – 6 września br.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6.09.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.05.2007 r., 22.06.2007 r. – cz. I i 28.06.2007 r. – cz. II.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Ocena wyników finansowych spółek miejskich za 2006 rok.
7) Informacja Burmistrza Miasta z wykonania zadań za rok 2006 przez miejskie spółki prawa handlowego oraz ZNM.
8) Ocena stopnia realizacji Programu z funduszu spójności pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2007 r. (druk nr 1, 2, 3);
b) zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Miasto Brzeg (druk nr 4);
c) ustalenia ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Miasto Brzeg (druk nr 5);
d) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008 – 2015 (druk nr 6);
e) zbycia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Jabłkowej 1 w Brzegu (druk nr 7);
f) zmieniająca uchwałę o przyjęciu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 – 2007” (druk nr 8);
g) opinii dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego (druk nr 9, 10);
h) opinii dotyczącej umorzenia lub zastosowania ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 11, 12, 13, 14, 15).
10) Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.
11) Założenia do projektu budżetu Gminy Miasta Brzeg na 2008 rok.
12) Rozpatrzenie odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Ogonka dot. wypowiedzi Burmistrza Miasta dla Radia Opole.
13) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Zamknięcie obrad sesji.
Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: