Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 maja, 2007 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej 25 maja br. – zapowiedź

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.05.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad: 
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2007 roku.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zwiedzanie Gymnasium Illustre.
7) Informacja Burmistrza Miasta z wykonania zadań za rok 2006 przez miejskie spółki prawa handlowego oraz ZNM.
8) Przedstawienie informacji ekonomicznych spółek prawa handlowego przez prezesów spółek.
9) Sprawozdanie z działalności Brzeskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2006 rok oraz przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu (druk nr 1);
b) zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Ludwika I w Brzegu (druk nr 2).
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2007 r. (druk nr 3, 4, 5); 
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg (druk nr 6);
c) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 7);
d) udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Sukiennice 5 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 8);
e) udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Młynarska 5 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 9);
f) opinii dotyczącej umorzenia lub zastosowania ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 10);
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Brzeg (druk nr 11);
h) zbycia z mienia komunalnego prawa własności działek gruntu nr 520/7; 519/3; 496/6 położonych w Brzegu przy ulicy Towarowej 10 (druk nr 12);
i) zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg obejmującej działkę nr 976 położoną w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (druk nr 13);
j) powołania składu doraźnej komisji Rady Miejskiej w Brzegu (druk nr 14);
k) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej w Brzegu do spraw Statutu Brzegu oraz Kodeksu etyki radnych (druk nr 15).
11) Rozpatrzenie odpowiedzi na interpelację radnego Jacka Juchniewicza w sprawie ochrony ryby różanka oraz rezerwatu „glinianka”.
12) Informacja dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
13) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Andrzej Ogonek

 

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: