Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 kwietnia, 2007 Tytuł artykułu

Sesja 27 kwietnia br. – zapowiedż

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.04.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2007 r. i 11.04.2007 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Omówienie problemów osób niepełnosprawnych na terenie miasta.
7) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu;
b) dyskusja.
8) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeg:
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeg;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeg;
c) dyskusja;
d) przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta (druk nr 1).
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2007 r. (druk nr 2 );
b) zmian w budżecie miasta na 2007 r. ( druk nr 3 );
c) zmian w budżecie miasta na 2007 r. ( druk nr 4 );
d) zabezpieczenia wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków. ( druk nr 5 );
e) rozpatrzenia skargi na bezczynność i niedotrzymanie terminu załatwienia sprawy przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu. ( druk nr 6 ).
10) Informacja na temat stanu dróg i chodników w mieście.
11) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad sesji

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Andrzej Ogonek 

Więcej informacji:
http://www.bip.brzeg.pl

Nie zapomnij udostępnić: