Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 października, 2006 Tytuł artykułu

Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej w Brzegu

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.10.2006 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2006 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Ocena stopnia realizacji Programu z funduszu spójności pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.
7) Analiza taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu (druk nr 1);
b) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 2, 3);
c) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu z Brzegu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg (druk nr 4);
d) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 5);
e) rozpatrzenia skargi (druk nr 6, 7);
9) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-)Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: