Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 sierpnia, 2006 Tytuł artykułu

PASZPORTY – duże zmiany

Treść artykułu

Od 28 sierpnia 2006 roku Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu rozpoczyna wydawanie paszportów biometrycznych. Oznacza to, że począwszy od tej daty zadania paszportowe na terenie województwa opolskiego realizowane będą wyłącznie w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji OUW w Opolu. Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów odbywać się będzie w siedzibie Oddziału w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, piętro I, pok. 100 ( lokal zastępczy do czasu wyremontowania siedziby na piętrze II ).

Ponieważ otrzymanie paszportu wiązać się będzie z dwukrotną wizytą w Urzędzie ( osobiste złożenie dokumentów o wydanie paszportu i osobisty odbiór paszportu ) proszę o dokładne zapoznanie się z poniżej umieszczonymi informacjami. Pozwolą one uniknąć ewentualnych kłopotów związanych z otrzymaniem paszportu.

Jak uzyskać paszport. 

Informacje ogólne:

• mieszkańcom województwa opolskiego paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian Wojewoda Opolski. Siedziba Oddziału Paszportów mieści się w Opolu przy ul Ozimskiej 19, I piętro.
• podania o wydanie paszportów przyjmowane są od 28 sierpnia br. wyłącznie w siedzibie Oddziału, w Opolu. Tutaj również odbiera się zrealizowane dokumenty,
• godziny przyjęć klientów : poniedziałek 9.30 – 16.30, wtorek – piątek 7.45 – 15.00,
• formularze wniosków paszportowych można pobrać w siedzibie Oddziału pok. 100 lub w Urzędzie Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12, pokój 102A ,
• znaki opłaty skarbowej można kupić w sekretariacie Oddziału,
• opłatę paszportową należy uiszczać w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (parter, pok. nr 36 ) lub wpłacając na konto: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, NBP O/Okręgowy Opole nr 22101014010006932231000000, ponosząc związane z tym koszty,
• paszporty wydaje się w trybie postępowania administracyjnego, a zatem czas oczekiwania na paszport wynosi miesiąc. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż 2 miesiące,
• paszporty wydawane wg „starego” wzoru zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych,
• załatwianie spraw:
kierownik Oddziału Alicja Subocz tel. 07745 36108 , z-ca kierownika Oddziału – Alicja Sroczak tel. 0774543464, informacja paszportowa – Teresa Banaś – tel. 0774536108,0774411540, Katarzyna Życzyńska 0774543464, 0774411545, Małgorzta Musiał – 0774543464, 0774411545,Irena Kaczorowska tel. 0774411546 przyjmowanie podań – Beata Bambot, Ewa Niemiec – 0774411538 wydawanie paszportów – Teresa Bonczek – 0774411535.

Prawo do otrzymania paszportu ma każdy obywatel polski. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą.

Rodzaje dokumentów paszportowych:
Paszport posiada mikroprocesor z danymi biograficznymi i biometrycznymi posiadacza dokumentu;
– wydawany jest osobom pełnoletnim oraz dzieciom powyżej 13 roku życia z okresem ważności – 10 lat,
– wydawany dzieciom od 5 do 13 lat z okresem ważności – 5 lat,
– wydawany na żądanie rodziców dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia z okresem ważności do 5 lat.
Paszport tymczasowy-bez mikroprocesora zawierającego biometrię
-wydawany dzieciom do ukończenia 5 roku życia – z okresem ważności 12 miesięcy,
-wydawany przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu – z okresem ważności do 12 miesięcy,
-wydawany przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na paszport sporządzany w kraju – z okresem ważności do 12 miesięcy,
-wydawany przez wojewodę w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę z okresem ważności do 12 miesięcy.

Paszport dyplomatyczny – wydaje Minister Spraw Zagranicznych -z okresem ważności do 10 lat.
Paszport służbowy MSZ – wydaje Minister Spraw Zagranicznych – z okresem ważności do 10 lat.
Przepisy przewidują możliwość wydania tej samej osobie drugiego paszportu. W ważnych przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej, względami bezpieczeństwa państwa oraz potrzebą ochrony interesów RP – istnieje możliwość wydania tej samej osobie drugiego paszportu – drugi paszport wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście.

Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu:

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego w kraju składa:

• starannie wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, którego wzór określa rozporządzenie Ministra SWiA ( projekt z 08.08.06r.) w sprawie dokumentów paszportowych (…) – do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006r. będą przyjmowane również podania – kwestionariusze obecnie obowiązujące.

• do wypełnionego i podpisanego podania ( podpis należy umieścić w taki sposób, aby w całości mieścił się w ramce ) należy dołączyć:

1.Dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Uwaga!
• osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
• dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
• dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
2.Znak opłaty skarbowej w wysokości 5 zł ( można go nakleić w przeznaczonym do tego miejscu ).
3.Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu.
4.Dokument potwierdzający prawo do ulgowej opłaty paszportowej ( legitymacja emeryta, rencisty, legitymacja szkolna, studencka ).
5.Dowód uiszczenia opłaty paszportowej, na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
6.Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o paszport zawarła związek małżeński za granicą.
7.Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego – jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych. Wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej przy składaniu wniosku.
8.W przypadku wymiany paszportu – poprzednio posiadany dokument.

• do wglądu przedkłada dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie z wpisanym nr PESEL i adnotacją o aktualnym miejscu zamieszkania.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście w organie paszportowym.
Dokument paszportowy wystawiony osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera przedstawiciel ustawowy tej osoby.

Paszporty dla osób małoletnich

W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice ( lub ustanowieni przez sąd opiekunowie małoletniego) wspólnie, chyba, że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
Wymagana jest obecność małoletniego przy składaniu wniosku o wydanie dla niego dokumentu paszportowego.

Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu:

• wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego wraz ze znakiem opłaty skarbowej – 5 zł.
Za dziecko do lat 13 lub za dziecko, które nie może podpisać się samo, wniosek podpisują rodzice. Starsze dzieci podpisują się osobiście. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat nie podpisują się w ramce. Starsze podpisują się w ramce osobiście.
• dwie fotografie spełniające wymogi zdjęcia biometrycznego,
• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku.
Obecność rodziców lub opiekunów prawnych, z dowodami osobistymi, do których wpisane jest dziecko jest obowiązkowa. Jeżeli rodzice mają nowe dowody osobiste, w których nie wpisuje się dzieci muszą dostarczyć także odpis skrócony lub zupełny ( w przypadku wątpliwości z ustaleniem ojcostwa) aktu urodzenia dziecka,
legitymację szkolną,
• poprzedni paszport w przypadku dzieci, które już wcześniej posiadały dokument,
• dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, którzy ukończyli 13 lat odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

Uwaga!
Małoletniemu do ukończenia 5 roku życia wydaje się paszport tymczasowy, ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania.
Paszport może być wydany małoletniemu po ukończeniu 5 roku życia. Małoletni, który ukończył 5 rok życia a nie ukończył 13 lat otrzymuje paszport ważny 5 lat od daty jego wydania.
Na żądanie rodziców, małoletniemu, jeszcze przed ukończeniem piątego roku życia może być wydany paszport, z tym, że jego ważność nie może przekroczyć 5 lat od daty jego wydania. Żądanie to rodzice składają na piśmie i dołączają do wniosku paszportowego.

Opłaty paszportowe:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego (…) –projekt z 8 sierpnia 2006r.:

• za wydanie paszportu pobiera się opłatę w wysokości 140 zł,
• za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 30 zł,
• za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 7 lat a nie ukończyły 13 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 60 zł,
• za wydanie paszportu tymczasowego osobom małoletnim pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

• emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.), a także małżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
• kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami agresji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. nr 42, poz. 371, z późn. zm. );
• osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
• uczniom, studentom;

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie. Ulga wynosi 50 % kwoty opłaty.

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, wówczas gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:

• zmiana nazwiska , imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,
• zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, taka która może utrudnić ustalenie jej tożsamości,
• brak w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Wysokość tej zniżki ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Zwolnione z opłaty paszportowej są:

• osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
• osoby, przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
• osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
• żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Podwyższona opłata za wydanie nowego paszportu:

•opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego – podwyższa się o 200 % , jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza,

Paszport tymczasowy

W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń losowych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę może być wydany obywatelowi polskiemu w kraju paszport tymczasowy. Jest on ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Te wyjątkowe okoliczności wymagają przedłożenia dokumentów potwierdzających zdarzenie np. akt zgonu, skierowanie na leczenie itp.

Ponieważ dwukrotny wyjazd mieszkańców Brzegu do Opola w sprawach paszportowych będzie dużą uciążliwością – Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński zwrócił się z pismem do Wojewody Opolskiego o ponowne zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z prowadzeniem spraw paszportowych w Gminie Miasto Brzeg.
Jednocześnie Burmistrz przypomina, że 31 grudnia 2007 roku tracą ważność książeczkowe dowody osobiste ( czyli dowody wydane przed 1 stycznia 2001 roku), które można wymienić w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, pokój 102.

Sławomir Mordka
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: