Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 kwietnia, 2006 Tytuł artykułu

Zaproszenie na kolejną sesję Rady Miejskiej

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.04.2006 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2006 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu;
b) dyskusja.
7) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu:
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu;
c) dyskusja;
d) przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta (druk nr 1).
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 2, 3);
b) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brzeg za I półrocze roku budżetowego (druk nr 4),
c) określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych uprawnionych do utworzenia rachunku dochodów własnych (druk nr 5);
d) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy Miasto Brzeg, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań (druk nr 6);
e) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych (druk nr 7);
f) opinii dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego (druk nr 8).
9) Informacja Burmistrza Miasta z wykonania zadań za rok 2005 przez miejskie spółki prawa handlowego.
10) Program wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na 2006 rok.
11) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Janusz Gi

Nie zapomnij udostępnić: