Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 marca, 2006 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31.03.2006 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.2006 r.
4) Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Informacja dotycząca projektu zagospodarowania budynku byłego piastowskiego „Gymnasium Illustrae” na więzienie:
a) dyskusja;
b) przyjęcie stanowiska.
7) Informacja dot. kierunków promowania miasta.
8) Sprawozdania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
9) Sprawozdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja Lokalnego Programu Pomocy Społecznej.
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 1, 2, 3);
b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu (druk nr 4);
c) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (druk nr 5);
d) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Miasto Brzeg oraz uzgodnienia wartości jednego punktu tabel wynagrodzeń (druk nr 6);
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu tabel wynagrodzeń dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu (druk nr 7);
f) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu (druk nr 8).
11) Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisje Rewizyjną.
12) Ocena funkcjonowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.
13) Informacja dotycząca działalności Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu za 2005 r. oraz propozycje planu remontów na 2006 rok.
14) Ocena funkcjonowania Gospodarstwa Pomocniczego przy UM – stan techniczny, wyposażenie cmentarzy komunalnych, potrzeby inwestycyjne.
15) Informacja dotycząca wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok.
16) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
17) Wolne wnioski i informacje.
18) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: