Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 czerwca, 2024 Tytuł artykułu

Ogłoszenie wyników wyboru członków do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu.

Treść artykułu

Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Brzegu
z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wyników wyboru członków do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz § 13 ust. 2 Statutu Miejskiej Rady
Seniorów w Brzegu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXII/607/23 Rady
Miejskiej Brzegu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady
Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz.
2382, poz. 3659)
zarządzam, co następuje:
§ 1 Ogłaszam wynik wyborów członków do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu w
następującym składzie:
1) Walenty Wantuch,
2) Ryszard Gazda,
3) Barbara Jankowska,
4) Grażyna Tymecka,
5) Elwira Biegaj,
6) Janina Podobińska,
7) Wiesław Brzeziński,
8) Małgorzata Kalińska,
9) Elżbieta Kużdżał.
§ 2 Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu: www.brzeg.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg: www.bip.brzeg.pl, a także na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Organizacyjno-Prawnego i
Obsługi Rady Miejskiej.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników wyboru członków do MRS w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: