Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 kwietnia, 2024 Tytuł artykułu

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich brzeżan

Treść artykułu

W latach 2014 – 2017 podejmowano szereg działań w celu wykonania, przez zobowiązane do tego organy zabezpieczenia, miasta Brzeg, w tym położonej na jednej z Wysp Odrzańskich oczyszczalni ścieków. W kwietniu 2015 r. do Dyrektora RZGW we Wrocławiu zostało przesłane, przez z-cę prezesa PWIK w uzgodnieniu z Jerzym Wrębiakiem – Burmistrzem Brzegu, pismo z propozycją zorganizowania w Brzegu spotkania konsultacyjnego dotyczącego sporządzanego Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, w celu uwzględnienia w tym planie zabezpieczenia powodziowego Brzegu z uwzględnieniem Wysp Odrzańskich i oczyszczalni ścieków. Należy wspomnieć, że wały zabezpieczające miasto i Wyspy istniały w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego od 1994 r., o przebiegu wprowadzanym do tych planów przez RZGW jako zadanie rządowe. Zostały wystosowane zaproszenia do przedstawicieli IMGW we Wrocławiu.

Spotkanie odbyło się 16.04.2015 r. w Sali Stropowej Ratusza Miejskiego w Brzegu. Ze spotkania został sporządzony protokół, w którym zawarte zostały konieczne do wykonania działania, w celu zabezpieczenia miasta przed powodzią, ujęte w PZRP, dedykowane do realizacji. W tej sprawie, został również skierowany odrębny wniosek do RZGW. W sierpniu została złożona interpelacja poselska (poseł Ewy Wolak), dotycząca informacji na temat budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych chroniących miasto i biogazownię na terenie oczyszczalni ścieków, przekazana do
KRZG w Warszawie.

W roku 2015 Burmistrz Jerzy Wrębiak wspólnie ze swoim zastępcą Bartłomiejem Kostrzewą, panem Wiesławem Kielianem (Biuro Bezpieczeństwa UM) i z-cą Prezesa PWiK Arturem Stecułą uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach organizowanych przez RZGW we Wrocławiu i KZGW w Warszawie, dotyczących dokumentów, do których wprowadzane były zadania w zakresie zabezpieczenia miasta i oczyszczalni przed powodzią. We wrześniu 2015 r. zostało wystosowane stanowisko do Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące braku zabezpieczeń biogazowni i oczyszczalni ścieków (w związku zagrożeniami dla ludzi środowiska) w odpowiedzi na pismo Pani rzecznik o przedstawienie takiego stanowiska (po uprzednim wystąpieniu).

W marcu 2016 r. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował kolejne wystąpienia w sprawie zabezpieczenia oczyszczalni ścieków w Brzegu. W marcu sporządzone zostało (w celu przedłożenia w RZGW we Wrocławiu) opracowanie pn. „Analiza zagrożenia powodziowego wraz ze wskazaniem potencjalnych działań mających na celu redukcję ryzyka powodziowego na obszarze miasta Brzeg”, uwzględniające wszystkie, mające wpływ na stan wód Odry przy powodzi, aktualnie istniejące urządzenia wodne. W wyniku podejmowanych przeze mnie działań pojawiła się możliwość budowy Wału zabezpieczającego miasto wzdłuż południowego brzegu Odry, od mostu w kierunku zachodnim. W kwietniu 2016 r. odbyła się konferencja prasowa Wojewody Opolskiego, na której poinformował on, że w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z budżetu państwa (rezerwa MSWiA) można formalnie uruchomić procedurę budowy wału w Brzegu. Inwestycję prowadził WZMiUW w Opolu i zakończyła się ona w czerwcu 2017 r. Wyspy Odrzańskie i oczyszczalnia nadal jednak nie są bezpieczne. Brak tych zabezpieczeń uniemożliwia również prawidłowe dla wizerunku miasta i oczekiwań inwestorów zagospodarowanie przestrzenne terenu Wysp.

W roku 2023 przedkładane było, w Wodach Polskich RZGW we Wrocławiu, kolejne opracowanie specjalisty z zakresu hydrologii (wykonane na zlecenie PWiK), przedstawiające symulacje zalewów powodziowych przy uwzględnieniu wszystkich aktualnie funkcjonujących urządzeń wodnych, z którego wprost wynika, że już wykonanie jednego z zadań wpisanych PZRP – likwidacja polderu Brzezina i budowa krótkiego odcinka wału przeciwpowodziowego wzdłuż drogi na wysokości wsi Brzezina stanowiłoby dostateczne zabezpieczenie oczyszczalni. Brak realizacji tego zadania rządowego stwarza nadal zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz uniemożliwia zgodne ze studium i oczekiwaniami zagospodarowanie Wysp Odrzańskich.

Wykaz korespondencji i dokumentacji w sprawie podejmowanych działań na rzecz zabezpieczeń przeciwpowodziowych gminy Brzeg:

 1. Pismo Burmistrza Brzegu z marca 2015 r. do Dyrektora WZMiUW w Opolu z wnioskiem o ponowne zweryfikowanie statusu wału wzdłuż kanału rzeki Odry;
 2. Zaproszenie z dnia 02.04.2015 r. dla Dyrektora RZGW we Wrocławiu na konsultacje w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Brzeg;
 3. Zaproszenie z dnia 10.04.2015 r. dla Pana dr. Robert Banasiak z IMGW we Wrocławiu na konsultacje dotyczące ochrony przeciwpowodziowej Brzegu;
 4. Zaproszenie z dnia 10.04.2015 r. dla Pana prof. Andrzej Tiukało z IMGW we we Wrocławiu na konsultacje dotyczące ochrony przeciwpowodziowej Brzegu;
 5. Prezentacja w Power Point „Wstępna ocena odziaływania planowanych inwestycji na przepustowość hydrowęzła w Brzegu” autor dr Robert Banasiak, Brzeg, 16.04.2015.;
 6. Protokół ze spotkania dot. ochrony przeciwpowodziowej miasta Brzeg w ramach konsultacji Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym – 16.04.2015.;
 7. Pismo Burmistrza Brzegu z kwietnia 2015 r. do Dyrektora WZMiUW w Opolu informujące o wnioskach ze spotkania z dnia 16.04.2015 r.;
 8. Pismo Dyrektora WZMiUW w Opolu do Burmistrza Brzegu z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uwzględnienia inwestycji przeciwpowodziowych w PZRP;
 9. Pismo KZGW w Warszawie do Burmistrza Brzegu z dnia 19.06.2015 r. rekomendujące wnioski i analizy gminy Brzeg w PZRP;
 10. Pismo Burmistrza Brzegu do Przewodniczącej Prezydium Krajowej Rady Gospodarki Wodnej z czerwca 2015 r. z prośbą o podjęcie prac studialnych celem wypracowania koncepcji zabezpieczenia gminy Brzeg przed powodzią;
 11. Interpelacja poselska (Poseł Ewa Wolak) z sierpnia 2015 r. w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Odrze chroniących biogazownię w Brzegu;
 12. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu do Prezesa PWiK w Brzegu z września 2015 r. z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie zagrożeń powodziowych w gminie Brzeg;
 13. Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu z września 2015 r. informujące o zagrożeniach powodziowych w gminie Brzeg;
 14. Pismo do Wicemarszałka Sejmu z września 2015 r. z prośbą o pomoc w kwestii przyspieszenia działań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Brzeg;
 15. Pismo do Marszałka Sejmu z grudnia 2015 r. z ponowną prośbą o pomoc w kwestii przyspieszenia działań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Brzeg;
 16. Pismo do Wojewody Opolskiego z grudnia 2015 r. informujące o problemach z ochroną przeciwpowodziową w gminie Brzeg;
 17. Pismo z Ministerstwa Środowiska do Burmistrza Brzegu z lutego 2016 r. w sprawie przyspieszenia działań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Brzeg;
 18. „Analiza zagrożenia powodziowego wraz ze wskazaniem potencjalnych działań
  mających na celu redukcję ryzyka powodziowego na obszarze miasta Brzeg” – podsumowanie działań wypracowanych przy opracowaniu Planów zarzadzania Ryzykiem powodziowym dla regionu Środkowej Odry – marzec 2016 r.;
 19. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu z marca 2016 r. informujące o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Brzegu;
 20. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu z maja 2019 r. informujące o skierowaniu kolejnego wystąpienia w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Brzegu;
 21. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu z lutego 2021 r. informujące o uwzględnieniu inwestycji przeciwpowodziowych gminy Brzeg w PZRP i zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
Nie zapomnij udostępnić: