Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 marca, 2024 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 21 marca 2024 r. o godzinie 9.00 w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2024.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie przez Burmistrza raportu z kończącej się kadencji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego w mieście w tym działalność Straży Miejskiej.
8. Analiza działalności ZNM za 2023 r.
9. Informacja o zrealizowanych działaniach w zakresie poprawy ilości i jakości posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz dane dotyczące przyznanych mieszkań za rok 2023 i planowanych działaniach na rok 2024.
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2024 -2034 ( druk nr 1),
b) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Brzeg ( druk nr 2),
c) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2024 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2024 rok ( druk nr 3),
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 4),
e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2024 ( druk nr 5),
f) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzeg oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg ( druk nr 6),
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy( druk nr 7),
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 10),
k) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (druk 11)
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: