Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 marca, 2024 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg nagradzana za podejmowane inicjatywy

Treść artykułu

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Gmina Brzeg otrzymywała nagrody w różnych zestawieniach i rankingach, które powstawały na podstawie obiektywnych danych i wskaźników. Zaangażowanie Jerzego Wrębiaka – Burmistrza Brzegu oraz pracowników Urzędu Miasta, a także podejmowane inicjatywy przyczyniły się do zdobywania wyróżnień m.in. za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, zrównoważony rozwój, przeprowadzane inwestycje czy też propagowanie postaw patriotycznych.

O tym, że Brzeg stale rozwija się i nie zwalnia tempa, świadczą liczne nagrody, których mogą pozazdrościć inne polskie gminy. Ile ich było? Przypomnijmy!

2024 rok rozpoczął się imponująco. 10 stycznia, podczas uroczystej gali w Opolu, zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Województwa Opolskiego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Urząd Statystyczny w Opolu i Bank Gospodarstwa Krajowego, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Nasze miasto otrzymało aż trzy nagrody – tytuł „Lidera Województwa Opolskiego”, tytuł „Lidera Powiatu Brzeskiego” oraz pierwsze miejsce w kategorii „Gminy powyżej 20 000 mieszkańców”.

Ranking powstał w oparciu o 16 wskaźników dotyczących różnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca;

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca;

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin;

4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem;

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca;

6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym;

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – średni wynik w %

8. Saldo migracji na 1000 ludności;

9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca;

10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin;

11. Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności;

12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej;

13. Przyrost naturalny na 1000 ludności;

14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy;

15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym;

16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną.

Za zaangażowanie w proces dekomunizacji przestrzeni publicznej Polski i wspieranie ustawowych działań IPN, Gmina Brzeg otrzymała nagrodę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Samorządu Terytorialnego, którą Burmistrz Jerzy Wrębiak odebrał 12 lutego 2024 r. Gmina Brzeg już od 2016 r. czyniła starania związane z likwidacją monumentu nazywanego „Pomnikiem Zwycięstwa”, co potwierdza stosowna dokumentacja z IPN. Działania te zostały docenione przez Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, który przyznał naszemu miastu nagrodę za propagowanie postaw patriotycznych.

2023 rok również obfitował w prestiżowe nagrody. W czerwcu, podczas corocznej konferencji pn. „Forum Gmin na 5”, organizowanej przez Szkołę Główną Handlową, nasza gmina otrzymała tytuł „Gmina Brzeg na 5″. Celem konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów.

Zadaniem Zespołu Badawczego SGH jest wyłonienie gmin, które wykazują ponadprzeciętną skuteczność w obsłudze potencjalnych inwestorów, a także wdrażają godne wyróżnienia innowacje i dobre praktyki. Oceniana jest zarówno komunikacja jednostronna – przekazywanie informacji na oficjalnych stronach gminy, jak również komunikacja dwustronna – z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Badacze zwracają uwagę na tworzenie przyjaznego klimatu proinwestycyjnego oraz na aktywność na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.

Zrównoważony rozwój to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny i partnerski, bazujący na wzajemnym rozumieniu się samorządu, biznesu i mieszkańców. Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za działalność na polu przedsiębiorczości i promocji regionu. Nagradzani są m.in. prezydenci czy burmistrzowie, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, a także lokalni działacze społeczni i ambasadorowie regionu. Gospodarz naszego miasta został uhonorowany nagrodą „Złotego Orła” podczas siódmej edycji gali „Orły Wprost”, która odbyła się we wrześniu 2023 roku w Opolu. Kapituła tygodnika „Wprost” wyróżniła wówczas opolskich liderów, samorządowców i ludzi biznesu. 

W ubiegłym roku wyróżniona została także spółka miejska – Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zdobywając drugie miejsce w gronie kandydatów do nagrody „Laury Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie” w kategorii: wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o wielkości sprzedaży ciepła w granicach 200 001 – 1 000 000 GJ. Nagroda ta jest wyróżnieniem za wkład w rozwój sektora ciepłowniczego i jest przyznawana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, do której należy zdecydowana większość przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Klasyfikacja Kandydatów dokonywana jest na podstawie obiektywnych wskaźników oceny tj. m. in. wskaźnika EBITDA, wskaźnika strat przesyłu czy też rentowności sprzedaży netto.

Władze naszego miasta kładą też duży nacisk na ochronę zabytków i przywrócenie ich dawnej świetności. Gmach brzeskiego ratusza został wyróżniony w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2022”, w kategorii utrwalenia wartości zabytkowej obiektu. To uhonorowanie wieloletnich, profesjonalnych i rzetelnych działań mających na celu przywrócenie historycznej siedzibie władz miejskich dawnej świetności. Uroczysta gala, na której ogłoszono wyniki, wraz z wręczeniem nagród, odbyła się 14 listopada 2022 roku w Warszawie.

Zabytek Zadbany” to prestiżowy, doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Od 2011 roku za jego przebieg odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs stawia sobie za cel upowszechnianie najlepszych przykładów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. 

Brzeg jest również doskonałym przykładem tego, jak duże znaczenie w pobudzeniu rozwoju gminy ma wsparcie unijne. W październiku 2016 roku w Opolu, podczas konferencji podsumowującej czteroletni okres wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nasze miasto otrzymało nagrodę „Złota piłka funduszy europejskich”. Była to nagroda dla samorządów najlepiej pozyskujących środki unijne.

W 2016 roku Brzeg został też laureatem plebiscytu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego 2016”, a wyróżnienie dla naszej gminy, za zrealizowanie jednych z najlepszych inwestycji w regionie, zostało wręczone przez Marszałka Województwa Opolskiego. Projektami tymi były: Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu etap I i II oraz Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Trasy Zdrowia PZU”. Zarząd Województwa docenił wykorzystanie potencjału przyrodniczego naszej gminy podczas planowania i realizacji inwestycji, z uwzględnieniem czynników rekreacyjnych służących mieszkańcom.

Na przestrzeni ostatnich lat Gmina Brzeg zajmowała również wysokie miejsca w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Obejmuje on wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy) oraz uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych w Polsce. W 2019 roku Gmina Brzeg zajęła 12,. miejsce w swojej kategorii (klasyfikowanych w niej było ponad 800 jednostek), w 2020 roku – 32. miejsce, w 2021 roku 81. miejsce, zaś w 2022 roku było to 56. miejsce.

Liderzy Rankingu Samorządów wyłaniani są w trzech kategoriach – miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Kryteria punktacji określane są przez niezależną kapitułę, w której skład wchodzą przede wszystkim przedstawiciele organizacji samorządowych, w tym Związek Miast Polskich.

Otrzymane nagrody są zwieńczeniem wszystkich starań i podejmowanych działań. Docenieniem zrównoważonego rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu samorządu. 

Nie zapomnij udostępnić: