Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Standardy ochrony małoletnich

Treść artykułu

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606) nakłada na podmioty pracujące z dziećmi tj. prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich – obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich do dnia 15 lutego 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich to cztery zasady, których przyjęcie sprawia, że dana organizacja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będące organizatorem działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, zobowiązane są zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się zgodnie z art. 22c w/w ustawy w szczególności:

a) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

b) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

c) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;

d) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

e) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz
sposób dokumentowania tej czynności;

f) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

g) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

h) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;

i) w standardach wprowadzanych w placówce lub miejscu prowadzonej działalności, o których mowa w art. 22b, należy określić także:

  • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
  • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
  • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
  • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Wprowadzenie standardów będzie oznaczać, że w organizacji w sposób kompleksowy i systemowy podjęto wdrażanie systemu ochrony dzieci poprzez opracowanie i wprowadzenie w życie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Dokument ten powinien zawierać jasne wytyczne dotyczące tego, jak w organizacji przeciwdziałać naruszaniu praw dzieci, jak tworzyć środowisko przyjazne i bezpieczne dzieciom oraz jakie kroki podjąć w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Ustanowienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest komunikatem zarówno dla personelu, jak i dla dzieci oraz ich opiekunów, że w codziennej pracy organizacji realizowane są takie wartości, jak dobro dziecka oraz jego prawo do życia w bezpiecznym i zapewniającym rozwój otoczeniu. Wprowadzenie standardów wiąże się z korzyściami dla samej organizacji. Dzięki zasadom bezpiecznej rekrutacji obniża się ryzyko zatrudnienia osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dziecka. Z kolei wdrożone procedury interwencji sprawią, że każdy członek personelu będzie potrafił adekwatnie zareagować na podejrzenie krzywdzenia dziecka. Standardy oznaczają także ustalenie zasad bezpiecznej relacji, dzięki którym personel ma jasność jakie są ramy profesjonalnej relacji z dzieckiem, a jakie zachowania, zarówno ze strony dorosłych wobec dzieci, jak i między dziećmi są niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące standardów zamieszczone są na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://standardy.fdds.pl, gdzie w sposób kompleksowy poświęcono uwagę organizacjom pozarządowym: https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/organizacje. Zachęcam do pobrania podręcznika pn.: „Jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji”, i ewentualnego wykorzystania materiałów i narzędzi, które mogą ułatwić proces wdrażania standardów wśród organizacji pracujących z dziećmi na terenie Gminy Brzeg.
Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://standardy.fdds.pl/upload/uploa
d2/podrecznik-standardy-ochrony-dzieci-w-organizacjach-pozarzadowych-pdf1692962124-1-12.pdf

Podręcznik prezentuje wzór Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz zawiera szczegółowy opis wszystkich wymaganych standardów:

1. Standard I. POLITYKA
Organizacja/instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2. Standard II. PERSONEL
Organizacja/instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

3. Standard III. PROCEDURY
W organizacji/instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

4. Standard IV. MONITORING
Organizacja/instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

Uwaga:
Wszystkie organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje finansowe w formie Małych Grantów – oferty z własnej inicjatywy, bądź biorące udział w otwartych  konkursach ofert, prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606) w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.

Brak wprowadzonej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem może skutkować odmową przyznania środków pieniężnych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych, których odbiorcą są dzieci do 18 roku życia.

Z-ca Burmistrza
(-) Tomasz Filipkowski

Materiały

Standardy ochrony małoletnich
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-20 07:17:55
Nie zapomnij udostępnić: