Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 października, 2005 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej – 28 października 2005 r.

Treść artykułu

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Brzegu odbędzie się w dniu 28.10.2005 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2005 r.
4. Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Stan brzeskiego sportu – plusy i minusy
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) opinii do projektu planu Aglomeracji Brzeg (druk nr 1);
b) zmian w budżecie miasta na 2005 rok (druk nr 2, 3);
c) zmiany Uchwały Nr XXXVII/279/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasto Brzeg na lata 2005 – 2008” (druk nr 4);
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg (druk nr 5);
e) zmieniająca uchwałę o przyjęciu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 – 2007” (druk nr 6);
f) udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców (druk nr 7);
g) określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2006 (druk nr 8).
8. Ocena funkcjonowania handlu w mieście i jego perspektywy.
9. Działalność ośrodków miejskich pomagających w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.
10. Informacja ze złożonych oświadczeń majątkowych:
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych przez radnych;
b) Burmistrza Miasta o złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: