Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2023 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2023 r. o godzinie 9.00 w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu i Burmistrza Brzegu o złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
7. Informacja o ilości osób skazanych wykonujących prace na cele społeczne.
8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2021 – 2022.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok (druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),
c) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Brzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu (druk nr 3),
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 4),

e) zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu (druk nr 5),

f) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Plac Drzewny w Brzegu (druk nr 6),
g) uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk nr 7),
h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025 (druk nr 8),
i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Brzeg na lata 2023 – 2027 (druk nr 9),
j) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 10),
k) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 11).
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Renata Listowska

Materiały

ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 30.11.2023 r
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-23 14:16:43
Nie zapomnij udostępnić: