Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 maja, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 maja 2023 r. o godzinie 9.00
w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu
z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat podjętych działań w zakresie wykorzystania i rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w tym placów zabaw na terenie Gminy Brzeg
7. Informacja o działaniach Gminy Brzeg na rzecz poprawy czystości powietrza.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeg (druk nr 1),
b) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok (druk nr 2),
c) sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Strzeleckiej, obejmującej działkę gruntu nr 34/2 (druk nr 3),
d) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej, obejmującej działkę gruntu nr 422/36 (druk nr 4),
e) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej, obejmującej działkę gruntu nr 422/37 (druk nr 5),
f) sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Drzewnym, obejmującej działkę gruntu nr: 1030/1, 1030/4, 1030/5 (druk nr 6),
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzeg (druk nr 7),
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg (druk nr 8),
i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 9),
j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzeg (druk nr 10),
k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 11),
l) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 12).
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad LVIX sesji Rady Miejskiej Brzegu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: