Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 marca, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 marca 2023 r. o godzinie 9.00
w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu
z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.02.2023.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego w mieście w tym działalność Straży Miejskiej.
7. Prezentacja „Środki unijne w latach 2023 – 2027 dla Subregionu Brzeskiego”
8. Informacja o zrealizowanych działaniach w zakresie poprawy ilości i jakości posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz dane dotyczące przyznanych mieszkań za rok 2022 i planowanych działaniach na rok 2023.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok ( druk nr 1),
b) zmiany uchwały nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu ( druk nr 2),
c) nabycia od spółki Polskie Koleje Państwowe S. A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzegu obejmującej działkę gruntu nr 69/9 ( druk nr 3),
d) sprzedaży przysługującego Gminy Brzeg spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Brzegu przy ul. Majora Sucharskiego 6 ( druk nr 4),
e) sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Księdza Jana Dzierżonia 24 obejmującej działki gruntu 283/9 i nr 300/9 ( druk nr 5),
f) sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Trzech Kotwic 2 obejmującej działkę gruntu 877 ( druk nr 6),
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk nr 7),
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 8),
i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2023 ( druk nr 9),
j) rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności ( druk nr 10),
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: