Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 września, 2022 Tytuł artykułu

Zaproszenie do prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Treść artykułu

Prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r.

Uprzejmie informuję, iż trwają prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.. Projekt przygotowywany jest na bazie w szczególności :

1. Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, przyjętego uchwałą Uchwała Nr XXXVII/409/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022) https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_835
2. Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą NR XVI/145/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r., gdzie w ramach projektu „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg” opracowane zostały standardy współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3288
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023, przyjętego uchwałą nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 listopada 2016 r.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3477
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego uchwałą Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2022-2023).
https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_376
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022, przyjętej uchwałą nr XX/194/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r.
https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_376
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą nr XIII/142/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.
https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4340

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących wzajemnej współpracy na rok 2023 w formie pisemnej do dnia 27.09.2022 br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl.

Zapraszam do kontaktu:
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Sylwia Jankowska
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
Urząd Miasta w Brzegu
Pok. nr 4 A
Ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
tel. 77 416 99 81

Nie zapomnij udostępnić: